Ainekava

Huvialaring: eve stuudio

Õpetajad: eve noormets


Kooliaste: algaste
Vanuserühm: 5.-7.a.

Eesmärgid:   
• Läbi tantsuhariduse luua tingimused sotsiaalsete oskuste ja esteetiliste tõekspidamiste arenemiseks, lähtudes laste ealistest ja füüsilistest iseärasustest
                        
Õppeaine sisu:   
loov tants - tantsuelementide (aeg, ruum ja keha) tundmaõppimine ja kasutamine improvisatsioonilises liikumises

Õppetöö korraldus:
rühmas on kuni 7 - 11 last
tunnid toimuvad 1 kord nädalas
tunni kestus 30 - 45 min
õppeaeg rühmas 1- 3 a

Iga tunni lõpus on 10 minutit uksed avatud ja toimub pedagoogiline esitlus ja esinemine lastevanematele.
Kord aastas toimub tantsutund koos lapsevanematega.

Õpitulemused:     
•    laps teab rühmas tegutsemise kokkuleppeid ja käitub neile vastavalt
•    areneb aja- ja ruumitaju
•    areneb rütmi- ja liikumismälu

Arvestuse vorm:        
aktiivne osalemine rühmatöösHuvialaring: eve stuudio

Õpetajad: eve noormets, marco bonissimo, maarja viiding
Vanuserühm: I - IX kl 

Eesmärgid:   
•    Luua tingimused tantsuhariduse omandamiseks, sotsiaalsete oskuste ja esteetiliste tõekspidamiste arenemiseks, lähtudes laste ealistest ja füüsilistest iseärasustest
•    Pakkuda võimalusi etendamiskogemuste omandamiseks

Õppeaine sisu:   
kehatunnetus – oma keha võimaluste ja eripärade tundmaõppimine ning  loov kasutamine liikudes/tantsides; keha ja tervise vaheliste seoste teadvustamine; eneseõpetus
   
improvisatsioon – füüsiline eneseväljendus, varem mittetoimunule reageerimine, ühistele otsustele jõudmine, grupi märkamine, oma initsiatiivi näitamine
   
meistriklassid – võimalus kohtuda erinevate liikumist ja tantsu professionaalselt õpetavate inimestega nii eestist kui ka välismaalt; kogeda erinevaid koolkondi ja liikumisstiile, saada teadlikumaks kaasaegse tantsu arengusuundadest, enesearendamise võimalustest
   
etendamiskunst – sõna, mõtte ja liikumise seostel baseeruvad ülesanded, mis vormistatakse ettenäitamiseks
   
esinemispraktika – esinemised erinevatel lavadel


Õppetöö korraldus:
rühmas 5 -12 last
tunnid toimuvad 2 – 3 korda nädalas või vastavalt tegevusplaanile ja projektõppe võimalustele ( vähemalt 100 tundi õppeaastas)
tunni kestus  90 - 120 min
õppeaeg rühmas 1 -  9 a

Lisatreeningud, projektipõhised ettevõtmised ja esinemised toimuvad vastavalt rühmasisesele, (õpetaja ja õpilaste vahelisele) kokkuleppele, lähtudes jõuvarudest, finantsilistest võimalustest jms.

Õpitulemused:    
•    täpsustub arusaamine endast (oma kehast, käitumisest)
•    tegutsemine, treenimine, tantsimine muutub teadlikumaks
•    õpib sisemaailma tundmusi ja elamusi vormima väliselt nähtavaks tulemuseks
•    areneb situatsioonitunnetus, koostöövalmidus

Osalustasu 23 € kuu

Eelkoolirühmad 20 € kuu