Ainekava

Huviring: Loodusring
 
Õpetaja: Peep Tobreluts
 
Kooliaste: põhihariduse kaks astet (I ja II), kuid vastavalt täituvusele ringis vanusevahe kuni 3 aastat
 
Vanuserühm: (II) III-V (VI) kl
 
 
 
 
Eesmärgid:
 
1. Arendada läbi praktilise, loomingulise ja teoreetilise õppetegevuse laste loodustunnetust.
 
2. Õpetada noortele seoseid looduse ja inimese eluavaldustes, harmoonilist ja täiuslikku elukorraldust looduses.
 
3. Arendada õpilase vaatlusoskust, seoste leidmist.
 
4. Õpetada noortele toimetulekut looduskeskkonnas ja austama ning hoidma elu kõigis tema avaldunud vormides.
 
5. Avardada õpilase loovust.
 
6. Arendada ühistegevust, mille eesmärgiks on liita loodust armastavad noored ühtseks sõpruskonnaks.
 
7. Toetada kodanikujulguse ja looduses õige käitumise arengut.
 
 
 
Õppeaine sisu:
 
1. Keskkonnamängud
 
2. Loodusvaatluste tegemine
 
3. Töö mikroskoobiga
 
4. Eksperimendid ja katsed
 
5. Meisterdamine
 
6. Eluprotsesside jälgimine
 
7. Matkatarkused
 
8. Grupi psühholoogia
 
9. Matkad, laagrid ja õppekäigud
 
10. Osalemine keskkonnaalastes projektides
 
11. Õueõpe
 
 
 
 
 
TEEMAD aastaaegade kaupa: sügis, talv, kevad, suvi
 
TEEMAD koosluste kaupa: linnaloodus, pool-looduslikud kooslused, veekogud, mets, raba, magevee-elustik
 
TEEMAD elukorraldusest: keskkonnakaitse ja looduskaitse, Natura, elamisreeglid ja –korraldus
 
 
 
Õppetöö korraldus:
 
Rühmas 10-12 last
 
Tunnid 2 korda nädalas, väljasõidud peredega 2 korda nädalavahetusel, teemapäevad riiklikul koolivaheajal.
 
Tunni kestus 2 X 60 min, kuid erijuhtudel 3-4 h (matkad, välitööd, väljasõidud ja sõltub ilmast)
 
Õppeaeg rühmas 3 aastat
 
Õppetöös paus detsembris-jaanuaris ja mais-juunis. Juulis-augustis toimuvad teemapäevad (kalastus, matkamine, keskkonnauuringud, onni ehitamine jt. tegevused mis toimuvad 4-tunniste õppepäevadena).
 
 
Õpitulemused:
 
Õppeprotsessi lõpetanud õpilane armastab ja hoiab loodust, oskab teostada loodusvaatlusi, oskab teha lihtsamaid eksperimente ja katseid, oskab looduses toime tulla, leiab enda asukoha kaardil, oskab kasutada sõlmi, saab hakkama telkimisega ja lõkkel toidu valmistamisega (koos kaaslastega), oskab olla nii liider kui ankrumees, suhelda kõigi grupi liikmetega, korraldada ise lihtsamaid maastikumänge.
 
Programmi läbinud õpilane tunneb looduses liikumise reegleid ja seadusi, hoiab keskkonda ja levitab seda suhtumist oma eakaaslaste hulgas.
 
Loodusringi õpilane tunneb looduses ära tähtsamad kodumaised taime- ja loomaliigid, pinnavormid, looduskooslused jne.
 
Loodusringi õpilane oskab suhelda tavalisemate kodu- ja lemmikloomadega, mõistab nende vajadusi ja suudab neid hooldada, samuti suudab ta hooldada lihtsamaid toataimi, tunneb ära tähtsamad kodumaised kultuurtaimed ja mõistab nende tähtsust meie majandusele.
 
Loodusringi õpilane ei kahjusta loodust, ei põhjusta asjatuid kannatusi ühelegi elusorganismile ja oskab eluslooduse väärkohtlemise korral teadliku kodanikuna käituda.
 
Arvestuse vorm:
 
 Aktiivne osalemine rühmatöös, pidev tagasiside, hindamist kui sellist ei toimu
 
Soovi korral osalemine konkurssidel, festivalidel
 
 
 
 
August 2017