VILJANDI HUVIKOOLI ARENGUKAVA AASTANI 2020


I. Üldinfo


1. Viljandi Huvikooli ajalugu arvestatakse 1946.aastast, kui huviringid alustasid tööd Viljandi Pioneeride Majas. 1990.aastal reorganiseeriti Viljandi Pioneeride Maja Viljandi Noorte Huvikeskuseks, aastast 1992 töötab munitsipaalhuvikoolina. 2008. aastal nimetati Viljandi Noorte Huvikeskus ümber Viljandi Huvikooliks.
Huvikool on Viljandi linna haridusasutus ja tegutseb Viljandi linnavara baasil. Kooli kasutada on õppehoone aadressil C. R. Jakobsoni tn 47c, tehnikamaja töötab aadressil Vaksali 17 ning lisaks rendib huvikool Viljandi Loomeinkubaatori (Reinu tee 27) ruume materjalide töötlemise ja mehhatroonikaringi ning robootikaringi tegevuseks.
2017/2018 õppeaastal õpib huvikoolis 416 õpilast ja töötab 19 õpetajat (9,3 ametikohta).
Huvikoolis tegutseb 17 huviringi: eve stuudio, kitarriring, kunstiring, laevamudelism, laulustuudio, IDEE stuudio, S-Stuudio, male, muusikastuudio TUJU, rahvatants, tantsu eelkool, trummiõpe, mototehnika, loodusring, teatriklass, materjalide töötlemise ja mehhatroonika, robootika.
Õppetöö korraldamisel kasutatakse sõltuvalt ainest ja õpilaste vanuseastmest mitut erinevat õppevormi (õppetund, mäng, konverents, seminar, konkurss, oksjon, lahtine tund, töötuba, projekt, ekskursioon jm).
Huvikoolis on õppetöö hindamiseks sõnaline analüüs ja hinnang. Hindamise põhikriteeriumiks on muutused iga üksiku õppuri arengus nii isiksusena kui ka grupitööst osavõtjana. Õpetaja võib anda hinnangut protsessile (jooksva õppimise või vahetulemuse arvestamine) või lõpptulemusele.
Kooliväline hindamine võib toimuda maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, näitustel, ülevaatustel, kontsertidel jm.
Huvikooli finantseeritakse Viljandi linna eelarvest, õpilaste omaosalusest ning erinevate fondide toetustest (Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Viljandi Maavalitsus, Kultuuriministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus).

II. Eesmärgid


2. Viljandi Huvikooli arengukavas määratletakse pikaajalised eesmärgid ja tegevused, millest lähtutakse kooli igapäevases tegevuses.
3. Visioon:
Huvikool on nii süsteemset, traditsioonilist kui ka uuenduslikku huviharidust pakkuv kool, mis on avatud maailmale, uutele elutervetele suundumustele hariduse, kultuuri ja tervise valdkonnas.
4. Missioon
Viljandi Huvikool loob kaasaegse õpikeskkonna, kus lapsed ja noored saavad kaunite kunstide, loodus- ja tehnikavaldkondade kaudu oma võimeid ja andeid avastada ning arendada.
5. Visiooni saavutamine toimub 5 valdkonna kaudu: kooli juhtimine ja eestvedamine; õppe- ja kasvatustöö; inimressursside juhtimine; huvigruppide kaasamine; ressursside juhtimine. Valdkonnad ja eesmärgid on aluseks tegevuskava ja tööplaanide väljatöötamisel.
6. Arengukava lähtealuseks on:
- Huvikooli seadus;
- Huviharidusstandard;
- Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020;
- Noortevaldkonna arengukava 2014-2020;
- Viljandi linna arengukava 2016-2021;
- Viljandi linna eelarvestrateegia 2013-2020.

III. Põhiväärtused


7. Ausus
Oleme siirad, avatud, usaldusväärsed ja tõearmastajad. Ausus käib käiskäes hoolivuse, armastuse ja lugupidamisega
8. Armastus
Armastus on keskendumine sellele, kuidas teiste inimestega arvestada ja neid aidata. Kui suudame armastust näha kõiges, mida kogeme, anname seda edasi ka sõnade, silmade ja tunnetega. Usaldus ja austus on armastuse alussambad.
9. Hoolivus
Hoolivus tähendab hoolimist teiste heaolust. Hoolides arvestame teiste tunnete, mõtete ja kogemustega. Hooliv saab olla inimeste, loomade ja ümbritseva keskkonna vastu.
10. Rõõm
Naudime oma tööd. See võib muuta isegi kõige igavama õppimise lõbusaks. Rõõm loob positiivset suhtumist.

IV. Õpikäsitus


11. Huvikooli tegevuse põhieesmärk on avastada ja arendada õpilaste loomevõimeid ning toetada õpilaste omaalgatust.
12. Meile on tähtis luua ja säilitada õpilaste vaba õpitahe, huvi ümbritseva maailma vastu, valmidus loovaks tegevuseks ning tahe ja julgus ennast teostada.
13. Huvialaga tegelemise kaudu toetame iga lapse ja noore minapildi kujunemist ning arusaama ühiskonna toimimisest. Loome tingimused paindliku ja mitmekesise õppeprotsessi korraldamiseks, mis lähtub õppija vajadustest ja eripärast. 
14. Huvikool on kompetentsikeskus, mis  koostöös teiste haridus- ning kultuuriasutustega loob tingimused haridusuuenduslike tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.
15. Meie õppijaskond moodustub koolieelikutest noorte ja täiskasvanuteni, kes valivad huviringi vastavalt oma huvidele ja võimetele. Huvikooli astumiseks ei korraldata  vastuvõtukatsed.
16. Huvikooli õppekorralduse aluseks on õppekava. Õppekorraldus soodustab õppekavade täitmist, võimaldab ja toetab töö mitmekesistamist ja uute võimaluste leidmist.
17. Huvikoolis võib eristada kolme kooliastet:
Algaste 1-3 õppeaastat (eelduste ja aluste loomine põhiõppele, koostööoskuste harjutamine, laste eelduste väljaselgitamine).
Põhiaste 1-8 õppeaastat (loomevõimete kavakindel arendamine, koostööoskuste süvendamine, laste suunamine iseseisvale tegutsemisele ja otsimisele).
Vanem aste 1-7 õppeaastat (erialase meisterlikkuse arendamine, iseseisvate tegutsemisoskuste kujundamine).
18. Õpilaste jagunemine kooliastmetesse ei sõltu reeglina nende vanusest, vaid personaalsest valmisolekust ja võimetest antud kooliastme tegevuses osaleda. Õppetöö maht võib õppeaastate lõikes erineda, sõltudes õpetaja loovast tegutsemisest, grupi koosseisust ja muudest tingimustest.

 

V. Eesmärgid ja tegevuskava

  1. Kooli juhtimine ja eestvedamine

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Eesmärk: Huvikooli eestvedamine ja juhtimine on kvaliteetne, tuginedes visioonil, missioonil ja väärtustel.

Uuendame koolidokumentatsiooni lähtudes seaduste muudatustest ning koolikultuuri parendamisest.

2018-2020

Juhtkond

Uuendame ametijuhendid lähtuvalt huvikooli muutunud struktuurist ja ülesannetest.

2018

Direktor

Kaasajastame sisehindamise korra (sh hindamis-kriteeriumid) nüüdisaegse õpikäsituse põhjal.

2018

Juhtkond

Töötame välja kommunikatsiooniplaani.

2018-2019

Juhtkond

 

  1. Inimressursside juhtimine

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Eesmärk: Koolis töötavad  meeskonnatööd väärtustavad, motiveeritud ja professionaalsed õpetajad.

Kujundame uue töövormi pedagoogiliste arutelude (sh kasvatusteaduslike) läbiviimiseks ja hakkame seda rakendama.

2018

Juhtkond, õppenõukogu

Töötame välja ühtse õpetajate enesehindamissüsteemi ja hakkame seda rakendama.

2018-2019

Juhtkond, õppenõukogu

Korraldame õpetajatele eneseteadlikkust ja professionaalset arengut toetava meeskonnatööalase koolituse.

2019-2020

Juhtkond

       

 

  1. Õppe- ja kasvatustöö

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Eesmärk: Huvikoolis on kompetentsikeskus, mis võimaldab igale õpilasele võimetekohase arengu ja pakub lõimingprogramme üldhariduskoolidele õpitegevuse mitmekesistamiseks.

Viime õppekava kooskõlla muutuva õpikäsitusega.

2018-2019

Juhtkond

Korraldame huvikooli ringidevahelise õpilasvahetuse ja projektipäeva.

2018-2020

Õpetajad, õpilasaktiiv

Rakendame tervisliku ja säästva eluviisi põhimõtteid koolimajas ning tegevustes (paberi ja plasttaara taaskasutusse suunamine).

2018-2020

Õpetajad, õpilasaktiiv, juhtkond

Korraldame õpilastele rahvusvahelise noortevahetuse.

2018 (9)-2020

Õpilasaktiiv

Rakendame koostöös üldhariduskoolidega valdkondlikke lõimingprogramme.

2018-2020

Juhtkond, õpetajad

Korraldame kogemuste vahetust teiste huvikoolidega mujal Eestis ja välismaal.

2018-2020

Juhtkond, õpetajad

Töötame välja projektipõhised kursused täiskasvanutele.

2020

Juhtkond

õpetajad

Kaasajastame huviringide mitmekesisust ja valikut. 

2019-2020

Juhtkond

 

  1. Huvigruppide kaasamine

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Eesmärk: Huvikooli tegevust rikastab hea koostöö lapsevanemate, koostööpartnerite ja kogukonna vahel.

Kaasame uusi koostööpartnereid tehnikaringide arendamisse.

2018-2020

Õpetajad

Kaardistame koostöös üldhariduskoolidega huvihariduses mitteosalevad noored ning leiame neile sobivad tegevused.

2018-2019

Juhtkond

Töötame välja uue kodulehe.

2019

Juhtkond

Töötame välja koostöös üldhariduskoolidega õpilaste huvihariduslike õpitulemuste arvestamise põhimõtted.

2019

Juhtkond, õpetajad

Käivitame koolis õpilasaktiivi tegevuse.

2018

Juhtkond

 

 

 

  1. Ressursside juhtimine

Eesmärk: Huvikoolis on tagatud kaasaegsed õpi- ja töötingimused eelarveliste vahendite optimaalse kasutamise kaudu.

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Kujundame välja puhkenurgad õpilastele.

2018-2019

Juhtkond

Rajame koostöös Viljandi Kesklinna kooliga õuesõppe klassi.

2018-2020

Juhtkond, õpilasaktiiv

Käivitame maja rekonstrueerimise kava, sh ventilatsiooni-süsteemi.

2019-2020

Juhtkond

 

V. Koostööpartnerid

Viljandi Linnavalitsus
Kultuuriministeerium
Eesti Kultuurkapital
Viljandi Pärimusmuusika Keskus
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Teater Ugala
Huvikoolide Liit
Eesti Muusikakoolide Liit
Eesti Noorsootöö Keskus
Viljandi Kesklinna kool
Viljandi Paalalinna kool
Viljandi Jakobsoni kool
Viljandi Kaare kool

Viljandi Muusikakool
Viljandi Mesimummu lasteaed
Viljandi Krõllipesa lasteaed
Viljandi Midrimaa lasteaed
Viljandi Männimäe lasteaed
Viljandi Sakala Keskus
Viljandi Linnaraamatukogu
Viljandi Kondase Keskus
Evestuudio MTÜ
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Oja kool ja Allika loodusteaduskeskus


VI. Arengukava elluviimine ja uuendamine


24. Arengukava elluviimist koordineerib ja elluviimise eest vastutab huvikooli juhtkond.
25. Arengukava elluviimisse on kaasatud õpetajad, õpilased, lapsevanemad, õpilasaktiiv, hoolekogu ja teised.
26. Kooli juhtkond koostab hiljemalt 10.juuniks iga-aastase ülevaate arengukava elluviimisest.