Ainekava

Huviring:                    Malering

 

Õpetaja:                      Siim Kanep, Margit Simenson

Kooliaste:                   algaste

Vanuserühm:              I-IX kl

Eesmärgid:               

1.      Huvi äratamine malemängu vastu;

2.      malemängu põhialuste õpetamine ja täiendamine;

3.      õpilase mõtlemise, püsivuse ning iseseisva töö oskuste arendamine;

4.      õpilase planeerimisoskuse ja analüüsivõime arendamine malemängu kaudu;

5.      teada ja järgida male-eetikat ning üldisi käitumisnorme;

6.      eduelamuse pakkumine läbi malemängu.

Õppeaine sisu:

1.      Malelaud, malendid – nende nimetused, algseis, käigud;

2.      malemängu reeglid;

3.      malemängu põhialused;

4.      mõisted: matt, viik, patt, tuli, igavene tuli, äratõmbetuli, kahekordne tuli, kahvel, sidumine jne;

5.      kaitse tule eest;

6.      malendite väärtusted, suhtelised väärtused;

7.      notatsioon (oskus kirjutada üles seise ja partiisid);

8.      üksiku kuninga matistamine lipu ja kuningaga;

9.      üksiku kuninga matistamine kahe vankri ja kuningaga;

10. üksiku kuninga matistamine vankri ja kuningaga;

11. ühekäiguliste ja lihtsamate kahekäiguliste matiülesannete grupis ja iseseisev lahendamine;

12. „tsentri" – keskvälja mõiste omandamine ja selle tähtsuse mõistmine;

13. vigurite arengustrateegia avangus;

14. lihtsamad etturi lõppmängud, mõiste „opositsioon" ning selle olulisus;

15. lihtsamad malemängu taktikalised võtted, kombinatsioonid;

16. võiduseisu realiseerimise;

17. lihtsamad avanguideed.

 

Õppetöö korraldus:

Rühmas 10-15 last

Tunnid 2 korda nädalas

Tunni kestus 45 min

Õppeaeg rühmas 1-4 aastat

 

Õpitulemused:

1.      tunneb malelauda, malendeid ning nende väärtuseid, teab male mõisteid, mängureegleid ning suudab neid järgida;

2.      teab avangustrateegiaid ja põhimõtteid;

3.      oskab matistada suure materiaalse ülekaaluga lõppmänge;

4.      suudab lahendada nii grupis kui iseseisvalt ühe- ja kahekäigulisi matiülesandeid;

5.      tunneb lihtsamaid etturilõppmänge;

6.      oskab vastavalt oma tasemele hinnata mängu ajal malelauale tekkivaid seise, teha plaane ja neid läbi viia;

7.      suudab teoreetilisi teadmisi praktilises mängus rakendada;

8.      mõtleb loovalt;

9.      teab male-eetikat ning oskab vastavalt käituda (vastase austamine, kaotuse väärikas talumine).

Arvestuse vorm:

Aktiivne osalemine rühmatöös, pidev hinnanguline tagasiside

Soovi korral osalemine võistlustel

Huviring:                    Malering

Õpetaja:                      Siim Kanep, Margit Simenson

Kooliaste:                   põhiaste

Vanuserühm:              I-IX kl

 

Eesmärgid:               

1.      Huvi äratamine malemängu vastu;

2.      malemängu põhialuste õpetamine ja täiendamine;

3.      õpilase mõtlemise, püsivuse ning iseseisva töö oskuste arendamine;

4.      õpilase planeerimisoskuse ja analüüsivõime arendamine malemängu kaudu;

5.      teada ja järgida male-eetikat ning üldisi käitumisnorme;

6.      eduelamuse pakkumine läbi malemängu.

 

Õppeaine sisu:

Individuaalne lähenemine vastavalt õpilase eelnevale malemängu tasemele.

1.      Malemängu reeglid;

2.      malemängu põhialused;

3.      mõisted: matt, viik, patt, tuli, igavene tuli, äratõmbetuli, kahekordne tuli, kahvel, sidumine jne;

4.      kaitse tule eest;

5.      malendite väärtusted, suhtelised väärtused;

6.      notatsioon (oskus kirjutada üles seise ja partiisid);

7.      male ajalugu;

8.      üksiku kuninga matistamine lipu ja kuningaga;

9.      üksiku kuninga matistamine kahe vankri ja kuningaga;

10. üksiku kuninga matistamine vankri ja kuningaga;

11. üksiku kuninga matistamine kahe odaga;

12. üksiku kuninga matistamine oda ja ratsuga;

13. kahe- ja enamakäiguliste matiülesannete grupis ja iseseisev lahendamine;

14. „tsentri" – keskvälja mõiste omandamine ja selle tähtsuse mõistmine;

15. vigurite arengustrateegia avangus;

16. etturi lõppmängud, mõiste „opositsioon", selle olulisus ning kasutamine;

17. mänguplaani leidmine ja läbiviimine keskmängus;

18. malemängu taktika ja strateegia;

19. võiduseisu ja materiaalse paremuse realiseerimise;

20. lahtiste ja kinniste avangute tundmaõppimine;

21. ühe kindla avanguteooria omandamine nii mustade kui valgete malenditega;

22. osalemine tasemele vastavatel võistlustel.

Õppetöö korraldus:

Rühmas 10-15 last

Tunnid 2 korda nädalas

Tunni kestus 90 min

Õppeaeg rühmas 1-4 aastat

Õpitulemused:

1.      tunneb malelauda, malendeid ning nende väärtuseid, teab male mõisteid, mängureegleid ning suudab neid järgida;

2.      teab avangustrateegiaid ja põhimõtteid;

3.      teab male ajalugu;

4.      oskab matistada ülekaaluga lõppmänge;

5.      suudab lahendada nii grupis kui iseseisvalt kahe- ja enamakäigulisi matiülesandeid;

6.      tunneb etturilõppmänge ja oskab rakendada opositsiooni;

7.      oskab vastavalt oma tasemele hinnata mängu ajal malelauale tekkivaid seise, teha plaane ja neid läbi viia;

8.      tunneb peamisi avanguid ja teab vähemalt ühe kindla avangu teooriat;

9.      suudab teoreetilisi teadmisi praktilises mängus rakendada;

10. mõtleb loovalt;

11. teab male-eetikat ning oskab vastavalt käituda (vastase austamine, kaotuse väärikas talumine);

12. osaleb võistlustel.

Arvestuse vorm:

Aktiivne osalemine rühmatöös, pidev hinnanguline tagasiside

Soovi korral osalemine võistlustel