AINEKAVA


Huvialaring: Kitarriring - algaste

Õpetaja: Kalev Saarva
Vanuserühm: I - XII kl

Eesmärgid:    
•    Suunata lapsi muusika juurde
•    Kujundada kõlbelisi tõekspidamisi
•    Arendada kommunikatiivseid oskusi
•    Julgustada loovat musitseerimist

Õppeaine sisu:    
Kitarriõppe alused – pilli ehitus, häälestamine, õiged mängutehnilised võtted
Õpitakse nooditarkust
Tegeldakse rütmiharjutustega
Tutvutakse muusika-alase terminoloogiaga
Koosmäng ja mängimine solistina
Tabulatuuri ja akordide õppimine

Õppetöö korraldus:
Rühmas 3 – 8 last
Tunnid: nädalas 1 X 90 minutit või 2 X 45 minutit
Kodused ülesanded
Õppeaeg rühmas 1 - 3 aastat

Õpitulemused :   
•    tunneb kitarri ehitust ja ajalugu
•    oskab tabulatuuri abil mängida lihtsamat meloodiat
•    tunneb lihtsamaid akorde
•    tunneb noodivältusi ja oskab neid kasutada
•    suudab mängida koos teiste rühmakaaslastega ansamblina

Arvestuse vorm:    
Kohustuslike palade ettemängud
Aktiivne osalemine individuaal- ja rühmatöös
Esinemised kontsertidel, konkurssidel ja õppelaagrites
Õppeaasta lõpul saavad taseme nõuded täitnud õpilased vastava tunnistuse.


september 2022


Huvialaring: Kitarriring - põhiaste

Õpetaja: Kalev Saarva
Vanuserühm: V - XII kl

Eesmärgid:

Arendada edasi õpitud oskusi
Kujundada muusikalist maitset
Leida võimalik individuaalne muusikaline tegevussuund
Avada loovvõimeid

Õppeaine sisu:

Õpitakse nooditarkusi
Tegeldakse rütmiharjutustega
SOOVI KORRAL ja isikliku valmiduse ja julguse olemasolul õpetatakse viisipidamist ja laulmist oma kitarri saatel
Täiendatakse teadmisi muusika-alases terminoloogias
Mängimine rühma ansamblis, duetis ja solistina
Uute mänguvõtete õppimine
Omaloominguline muusika
Ansamblitegevus, teiste ansamblipillide õppimine (trummid, basskitarr).

Õppetöö korraldus:

Rühmas 3 - 6 last
Tunnid 1 - 2 korda nädalas
Tunni kestus 45 min
Õppeaeg 1 - 7 aastat
Kodused ülesanded

Õpitulemused (valikuliselt):

oskab mängida elementaarset ühehäälset meloodiat noodist
kasutab barre- akorde
oskab tähtharmoonia abil erinevates rütmides muusikapalasid saata
tunneb erinevaid stiile
tegeleb aktiivselt ansamblitööga või soolo- ja duomänguga
isikliku soovi ja pealehakkamise korral laulab, peab viisi, oskab end selles osas kitarril toetada
oskab laulda lihtsamaid laule, saates ise end kitarril

Arvestuse vorm:
Kohustuslike palade ettemängud
Aktiivne osalemine individuaal- ja rühmatöös
Esinemised kontsertidel, iseseisvad esinemised väljaspool huvikooli
Osavõtt konkurssidest  ja  õppelaagritest
Õppeaasta lõpul saavad taseme nõuded täitnud õpilased vastava tunnistuse


september 2022


Huvialaring: Kitarriring - vanem aste

Õpetaja: Kalev Saarva
Vanuserühm: VIII - XII kl

Eesmärgid:
•    Arendada edasi õpitud oskusi
•    Kujundada muusikalist maitset
•    Arendada koosmusitseerimise oskusi
•    Avada loovvõimeid

Õppeaine sisu:
Täiendatakse teadmisi muusika-alases terminoloogias, solfedžo ja muusikateoorias
Uute mänguvõtete omandamine õpitavate palade baasil
Omaloominguline muusika
Ansambliliikmete ja ansamblipillide töö iseärasuste tundmaõppimine

Õppetöö korraldus:
Rühmas 3 – 6 last
Tunnid 1 kord nädalas
Tunni kestus 90 minutit
Õppeaeg 1 - 7 aastat

Õpitulemused:
•    Õpilased oskavad mängida ansamblis omal pillil omandatud stiilide alusel
•    Edasijõudnud suudavad helikandjalt omandada lihtsama partii kuulmise järgi
•    Õpilased tulevad lihtsustatult toime ka teiste ansamblipillidega
   
Arvestuse vorm:
Isikliku soolokontserdi teostamine, noodieksami sooritamine või aktiivne improvisatsiooniline ansamblitöö
Aktiivne osalemine muus õppetöös
Esinemised kontsertidel, osavõtt konkurssidest ja õppelaagritest
Antud nõuete täitmisel saavad õpilased või õpingute lõpetajad vastava tunnistuse

september 2022