AINEKAVA


Huvialaring: Kitarriring - algaste

Kuutasu 23 €

Õpetaja: Kalev Saarva
Vanuserühm: III - XII kl

Eesmärgid:    
•    Suunata lapsi muusika juurde
•    Kujundada kõlbelisi tõekspidamisi
•    Arendada kommunikatiivseid oskusi
•    Julgustada loovat musitseerimist

Õppeaine sisu:    
Kitarriõppe alused – pilli ehitus, häälestamine, õiged mängutehnilised võtted
Õpitakse nooditarkust
Tegeldakse rütmiharjutustega
Tutvutakse muusika-alase terminoloogiaga
Koosmäng ja mängimine solistina
Tabulatuuri ja akordide õppimine

Õppetöö korraldus:
Rühmas 3 – 8 last
Tunnid: nädalas 1 X 90 minutit või 2 X 45 minutit
Kodused ülesanded
Õppeaeg rühmas 1 - 3 aastat

Õpitulemused :   
•    tunneb kitarri ehitust ja ajalugu
•    oskab tabulatuuri abil mängida lihtsamat meloodiat
•    tunneb lihtsamaid akorde
•    tunneb noodivältusi ja oskab neid kasutada
•    suudab mängida koos teiste rühmakaaslastega ansamblina

Arvestuse vorm:    
Kohustuslike palade ettemängud
Aktiivne osalemine individuaal- ja rühmatöös
Esinemised kontsertidel, konkurssidel ja õppelaagrites
Õppeaasta lõpul saavad taseme nõuded täitnud õpilased vastava tunnistuse.

aprill 2019


Huvialaring: Kitarriring - põhiaste

Õpetaja: Kalev Saarva
Vanuserühm: VI - XII kl

Eesmärgid:

Arendada edasi õpitud oskusi
Kujundada muusikalist maitset
Leida võimalik individuaalne muusikaline tegevussuund
Avada loovvõimeid


Õppeaine sisu:

Õpitakse nooditarkusi
Tegeldakse rütmiharjutustega
SOOVI KORRAL ja isikliku julguse olemasolul õpetatakse viisipidamist ja laulmist oma kitarri saatel
Täiendatakse teadmisi muusika-alases terminoloogias
Mängimine rühma ansamblis ja solistina
Uute mänguvõtete õppimine
Ansamblitegevus, teiste ansamblipillide õppimine (trummid, basskitarr).

Õppetöö korraldus:

Rühmas 3 - 8 last
Tunnid 1 - 2 korda nädalas
Tunni kestus 45 min
Õppeaeg 1 - 7 aastat
Kodused ülesanded

Õpitulemused (valikuliselt):

oskab mängida elementaarset ühehäälset meloodiat noodist
kasutab barre- akorde
oskab tähtharmoonia abil erinevates rütmides muusikapalasid saata
tunneb erinevaid stiile
tegeleb aktiivselt ansamblitööga või soolo- ja duomänguga
isikliku soovi ja pealehakkamise korral laulab, peab viisi, oskab end selles osas kitarril toetada
oskab laulda lihtsamaid laule, saates ise end kitarril

Arvestuse vorm:
Kohustuslike palade ettemängud
Aktiivne osalemine individuaal- ja rühmatöös
Esinemised kontsertidel, iseseisvad esinemised väljaspool huvikooli
Osavõtt konkurssidest  ja  õppelaagritest
Õppeaasta lõpul saavad taseme nõuded täitnud õpilased vastava tunnistuse

aprill 2019


Huvialaring: Kitarriring - vanem aste

Õpetaja: Kalev Saarva
Vanuserühm: VIII - XII kl

Eesmärgid:
•    Arendada edasi õpitud oskusi
•    Kujundada muusikalist maitset
•    Arendada koosmusitseerimise oskusi
•    Avada loovvõimeid

Õppeaine sisu:
Täiendatakse teadmisi muusika-alases terminoloogias, solfedžo ja muusikateoorias
Uute mänguvõtete omandamine õpitavate palade baasil
Ansambliliikmete ja ansamblipillide töö iseärasuste tundmaõppimine

Õppetöö korraldus:
Rühmas 3 – 6 last
Tunnid 1 kord nädalas
Tunni kestus 90 minutit
Õppeaeg 1 - 7 aastat

Õpitulemused:
•    Õpilased oskavad mängida ansamblis omal pillil omandatud stiilide alusel
•    Edasijõudnud suudavad helikandjalt omandada lihtsama partii kuulmise järgi
•    Õpilased tulevad lihtsustatult toime ka teiste ansamblipillidega
   
Arvestuse vorm:
Isikliku soolokontserdi teostamine, noodieksami sooritamine või aktiivne improvisatsiooniline ansamblitöö
Aktiivne osalemine muus õppetöös
Esinemised kontsertidel, osavõtt konkurssidest ja õppelaagritest
Antud nõuete täitmisel saavad õpilased või õpingute lõpetajad vastava tunnistuse