Huvialaring: Laulustuudio - algaste

Õpetaja: Katrin Rekor
Vanuserühm: 3 - 6 a.
   
Eesmärgid:
•    Äratada huvi muusika vastu
•    Arendada muusikalist mõtlemist ja eneseväljendusoskust
•    Ergutada loovust ja improvisatsioonivõimet laulmise ja rütmilise tegevuse kaudu

•    Arendada koostöövõimet ansamblis

Õppeaine sisu:   
Laulmine rühmas ja üksikult
Rütmiline ja meloodiline improvisatsioon lastepillidel
Mängulaulud ja  liikumismängud

Õppetöö korraldus:
Rühmas on 6 - 10 last
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas
Tunni kestus  30-45 min (noorem rühm 30 min, vanem rühm 45 minutit)
Õppeaeg rühmas 1 - 3 a

Õpitulemused:    

•    Oskab eristada erineva vältuse ja kõrgusega helisid
•    Kasutab rütmipille laulude ja muusikapalade saateks
•    Laulab kõlava ja vaba tooniga

•    Oskab laulda ja rütmipille mängida koostöös teiste rühmakaaslastega


Arvestuse vorm:
Osalemine ringitöös
Esinemised kontsertidel  

                                                                                        


Huvialaring: Laulustuudio- põhiaste

Õpetaja: Anete Saar
Vanuserühm: I - IV kl
   
Eesmärgid:
•    Arendada laulmisoskust
•    Anda muusikalisi teadmisi ja oskusi
•    Kujundada esinemisoskusi

•    Arendada ansamblitöö võimet
                           

Õppeaine sisu:   
Jätkub laulmisoskuse arendamine ja häälekujunduslik töö
Muusikalise sõnavara arendamine ja tutvumine noodikirjaga
Laulmine ansamblis ja üksikult
Kaanonid ja lihtne kahehäälsus

Lisaainena  soololaulu individuaaltunnid

Õppetöö korraldus:
Rühmas on kuni 6 - 12 last
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas
Rühmatunni kestus 45 - 60 min

Individuaaltunni kestus 20 min
Õppeaeg rühmas 1 – 4 a

Õpitulemused:    
Laulab kõlava ja vaba tooniga
Tunneb noodipikkusi ja rütmivorme

Oskab musitseerida ansamblis ja solistina

Oskab kujundada lihtsamat laulu saadet Orff pillidel

Arvestuse vorm:
•    Aktiivne osalemine individuaal- ja rühmatöös
•    Esinemised kontsertidel
•    Õppeaasta lõpul individuaalne loovtöö
                

 

Huvialaring: Laulustuudio - vanem aste

Õpetaja: Anete Saar
Vanuserühm: V - IX kl
   
Eesmärgid:
•    Kujundada muusikalist maitset
•    Arendada Individuaalseid vokaaltehnilisi võimeid ja eeldusi
•    Selgitada hääle tervishoiu põhitõdesid
•    Arendada esinemisoskust ansamblis ja solistina

Õppeaine sisu:   
Mitmehäälne laulmine a capella või saatega
Jätkub laulmisoskuse arendamine ja häälekujunduslik töö

Tervisliku soojendusharjutuste rutiini loomine hääleaparaadile
Harmooniataju arendamine
Noodiõpetus

Lisaainena  soololaulu individuaaltunnid

Õppetöö korraldus:
Ansamblis on 5 – 10 lauljat
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas
Rühmatunni kestus 60 min

Individuaaltunni kestus 30 min
Õppeaeg rühmas 1 - 5 a

Õpitulemused:    
On saavutanud hääle kõlavuse ja ansamblitunnetuse

On omandanud algteadmised noodikirjast
Valdab vokaaltehnilisi strihhe
Omab muusikalist maitset

Oskab laulda mitmehäälselt

Arvestuse vorm:

•    Aktiivne osalemine ansambli töös

•    Esinemised kontsertidel
•    Õppeaasta lõpul individuaalne heli- või videosalvestus ühest laulust