Huvialaring: Rahvatants - algaste

Õpetajad: Maie Tammemäe
Vanuserühm: I - III kl

Eesmärgid:   
•    Luua positiivne häälestatus liikumistegevusse
•    Kujundada õiget rühti ja oma keha tunnetamist
•    Kujundada esinemiskultuuri ja õigeid käitumismalle
•    Tutvustada eesti rahvuslikku folklooripärandit

Õppeaine sisu:   
Liikumine muusikas (rütm ja kujundid)
Koordinatsiooni - ja rütmiharjutused
Tegevused vahenditega (lindid, hüpitsad, rütmikepid, pallid, paberilehed jm)
Tantsusammud (kõnnisamm, jooksusamm, hüpaksamm, galopisamm) ja tantsud
Laulu- ja ringmängud
Lihtsamad eesti rahvatantsud

Õppetöö korraldus:
Rühmas 8- 16 last
Tunnid toimuvad 2  korda nädalas
Tunni kestus 90 min
Õppeaeg rühmas 1 - 3 a
Osa tunde koos kontsertmeistriga (klaveril)

Õpitulemused:     
•    laps teab rühmas tegutsemise kokkuleppeid ja käitub neile vastavalt
•    oskab sooritada kõnni-, jooksu-, galopi- ja hüpaksammu ette antud rütmi ja muusika järgi
•    oskab rütmipillidega lüüa erinevaid rütme (kõnni-, jooksu- ja hüpperütmi)
•    oskab õpitud tantse ja laulumänge
•    on võimeline jätkama tantsimist järgmise kategooria tantsurühmas

Arvestuse vorm:        
Aktiivne osalemine rühmatöös               
Esinemistest osavõtmine
Osalemine konkursidel
Tunnistused õppeaasta lõpul

mai 2008


Õppeaine: Rahvatants - põhiaste
Õpetajad: Maie Tammemäe
Vanuserühm: II - VI kl.

Eesmärgid:   
•    Luua tingimused eakohaseks liikumistegevuseks
•    Tutvuda eesti rahvusliku folklooripärandiga
•    Anda algteadmisi tantsu- ja esinemiskultuurist
•    Kujundada eakohaseid sotsiaalseid oskusi
    
Õppeaine sisu:   
Kehatunnetus ja õige rühi kujundamine
Tantsu väljendusvahendid: temperament, liigutuselemendid, rütm, emotsioonid, iseloom
Rütmi- ja liikumisimprovisatsioonid
Tantsu põhisammude tehnika õppimine
Paaristants. Kaheosaline paaristants. Seltskonnatants.
Eesti rahvatantsud. Autoritantsud.
   
Õppetöö korraldus:
Rühmas on kuni 8 - 16 last
Tunnid toimuvad 2  korda nädalas
Tundide kestus 90 min
Õppeaeg rühmas 1- 2 a
Esinemiste eel lisatreeningud ja lavaproovid.
Osa tunde koos kontsertmeistriga (klaveril).

Õpitulemused:     
•    laps teab rühmas tegutsemise kokkuleppeid ja käitub neile vastavalt
•    oskab sooritada põhiliikumisi (kõnni-, jooksu-, galopi- hüpaksamm) kindla rütmi järgi.
•    oskab rütmipillidega lüüa erinevaid rütme (kõnni-, jooksu- ja hüpperütmi)
•    oskab kasutada oma keha tantsu väljendusvahendina
•    saab aru lihtsamast tantsualasest terminoloogiast       
•    oskab õpitud tantse ja laulumänge
•    on arenenud esinemisjulgus
•    on võimeline jätkama tantsimist järgmise kategooria tantsurühmas

Arvestuse vorm:    
Aktiivne osalemine rühmatöös
Esinemistest osavõtmine
Osalemine konkursidel
Tunnistused õppeaasta lõpul

mai 2008


Huvialaring: Rahvatants - vanem aste

Õpetajad: Maie Tammemäe
Vanuserühm: VI - XII kl.

Eesmärgid:   
•    Luua tingimused eakohaseks liikumistegevuseks.
•    Säilitada ja edasi kanda rahvuslikku kultuuripärandit.
•    Tutvuda erinevate tantsustiilidega.
•    Kasvatada tantsu- ja esinemiskultuuri.
•    Arendada eakohaseid sotsiaalseid oskusi.
    
Õppeaine sisu:   
Treeningharjutused muusika saatel, vahenditega
Rütmi- ja liikumisimprovisatsioonid
Kehatunnetus ja õige rühi kujundamine
Tantsu väljendusvahendid: temperament, liigutuselemendid, rütm, emotsioonid, iseloom
Rahvatantsu põhisammude õppimine
Loominguline eneseväljendus
Paaristants. Kaheosaline paaristants. Seltskonnatants.
Eesti rahvatantsud. Autoritantsud.
   
Õppetöö korraldus:
Rühmas on kuni 8 - 16 last
Tunnid toimuvad 2  korda nädalas
Tundide kestus 90 min
Õppeaeg rühmas 1- 6 a
Lisatreeningud esinemiste eel
Osa tunde koos kontsertmeistriga (klaveril)
Esinemiste eel lisatreeningud ja lavaproovid

Õpitulemused:     
•    laps teab rühmas tegutsemise kokkuleppeid ja käitub neile vastavalt
•    oskab sooritada põhiliikumisi (kõnni-, jooksu-, galopi- hüpaksamm) kindla rütmi järgi.
•    oskab rütmipillidega lüüa erinevaid rütme (kõnni-, jooksu- ja hüpperütmi)
•    oskab kasutada oma keha tantsu väljendusvahendina
•    saab aru lihtsamast tantsualasest terminoloogiast       
•    oskab õpitud tantse ja laulumänge
•    on arenenud esinemisjulgus
•    on võimeline jätkama tantsimist järgmise kategooria tantsurühmas

Arvestuse vorm:    
Aktiivne osalemine rühmatöös
Esinemistest osavõtmine
Osalemine konkursidel
Tunnistused õppeaasta lõpul

mai  2008