Kooliaste: Algaste

Vanuserühm: I – VI klass

Eesmärgid:
• arendada oskust luua seos fantaasiamängude ning teatrikunsti vahel;
• arendada empaatiavõimet ning sotsiaalseid oskuseid tegutsedes grupis;
• oma tunnete, teadmiste ja ideede teadvustamine ning nende aktsepteerimine;
• arendada suhtlemisoskust ning võimet lahendada erinevaid situatsioone läbi teatrikunsti vahendite;
• õppida kasutama oma kogemusi minevikust ja olevikust, et luua uusi rolle, tegelasi, lugusid;
• kujundada analüüsivat ning loovat mõtteviisi;
• laiendada kultuurilist silmaringi tutvudes erinevate kunstiliikide ja –vormidega;

Õppeaine sisu:
Kõik tegevused planeeritakse silmas pidades laste individuaalseid omadusi: rütm, tempo, valmisolek.
• teatrimängud, etüüdid, esimesel aastal töö üldtuntud muinasjutuga, edaspidi erinevate draamatekstide ning iseloodud materjaliga;
• kõne-, hingamisharjutused, hääle tugevus, diktsioon. Liisusalmid, luuletused;
• ennetundmata situatsiooniga toimetulek: improvisatsioonimängud;
• lavaline liikumine: soojendus- ja liikumismängud, lõdvestumine;
• avalikud etteasted.

Õppetöö korraldus:
Rühmas on 8 – 15 last
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas
Tunni pikkus: 60-90 minutit
Õppeaeg rühmas: 1 – ... aastat
Õpitulemused: 
• laps oskab teistega arvestades tegutseda grupis;
• pakkuda välja oma ideid, töötada kaaslaste ideedega;
• omab avalikkuse ees eriilmelisi esinemiskogemusi;
• on tuttav erinevate teatritehnikatega;
• oskab tegutseda teadvustades oma keha, mõtet ning reageerida ootamatutele olukordadele.

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühma töös.