Ainekava

Huvialaring: Pillistuudio

Õpetaja: Kristiina Kanep  
Vanuserühm:  6-7 a.
   
Eesmärgid:   
•    Arendada muusikalisi võimeid
•    Julgustada loovust
•    Ühise musitseerimise kaudu kujundada sotsiaalseid oskusi
•    Rikastada laste tundemaailma

Õppeaine sisu:   
Tundide ülesehituse aluseks on aastaringi teemad
Enesetunnetust ja kuulmismeelt arendavad mängud 
Muusikalist mälu ning rütmitunnet arendavad tegevused
Helikõrguste taju arendamine praktiliste tegevuste kaudu
Muusikast inspireeritud lugude loomine ja lavastamine
Musitseerimine kehapillil ning rütmi - ja plaatpillidel

Õppetöö korraldus:
Rühmas 6 - 10 last
Tunnid toimuvad üks kord nädalas
Tunni kestus 60 min
Õppeaeg rühmas 1  a

Õpitulemused:    
Oskab kasutada kehapilli
Tunneb õpitud rütmi- ja plaatpille
Tunneb õiget käte- ja kehahoidu erinevate pillide mängimisel
Julgeb ennast sõnaliselt väljendada

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös
Iga kuu lõpus avatud tund lapsevanematele
Õppeaasta lõpul kontsert
Õppeaasta lõpul tunnistus

Huvialaring: Pillstuudio

Õpetaja: Kristiina Kanep
Vanuserühm: I - III kl

Eesmärgid:   
•   Arendada muusikalisi võimeid ja kõneosavust
•   Õppida jäljendamise teel mängima sopranplokkflööti
•   Julgustada loovust
•   Ühise musitseerimise kaudu kujundada sotsiaalseid oskusi

Õppeaine sisu:   
•    plokkflöödimängu õppimine kuulmise ja jäljendamise teel
•    õige hingamise, käte- ja kehahoiu harjutamine plokkflöödimängus
•    repertuaaris lastelaulud ja omalooming
•    enesetunnetust ja kuulmismeelt arendavad tegevused ning rütmiliikumine
•    musitseerimine erinevatel rütmi - ja plaatpillidel
•    meetrumi tunnetust arendavad tegevused
•    muusikast inspireeritud lugude loomine ja lavastamine

Õppetöö korraldus:
Rühmas 5 - 8 last
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas
Tunni kestus 45 - 60 min
Õppeaeg rühmas 1 a
I poolaastal saab kasutada kooli plokkflööte
II poolaastal vajalik isiklik sopranplokkflööt
Õppeaasta lõpeb suvelaagriga

Õpitulemused:    
Oskab kasutada kehapilli
Tunneb õpitud noote värvide järgi
Tunneb õpitud rütmi- ja plaatpille
Mängib plokkflööti rühmas ja iseseisvalt                                                                                      
Tunneb pillide mängimisel õiget käte- ja kehahoidu


Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös
Esinemised
Õppeaasta lõpul kontsert
Õppeaasta lõpul tunnistus


Huvialaring: Pillistuudio -  põhiaste

Õpetaja: Kristiina Kanep
Vanuserühm: II - IV kl   
   
Eesmärgid:   
•   Arendada muusikalisi võimeid ja kõneosavust
•   Avastada muusikat erinevate meelte kaudu
•   Anda teadmisi noodiõpetuse põhitõdedest 
•   Ühise musitseerimise kaudu kujundada sotsiaalseid oskusi

Õppeaine sisu:   
nootide tähtnimede õppimine
noodiõpetuse põhitõed
muusika väljendusvahendid: rütm, tempo, meloodia, dünaamika, harmoonia
õige hingamise, käte- ja kehahoiu harjutamine
repertuaaris lastelaulud ja väikesed etüüdid
enesetunnetust ja kuulmismeelt arendavad tegevused ning rütmiliikumine
musitseerimine erinevatel rütmi - ja plaatpillidel
muusikast inspireeritud lugude loomine ja lavastamine

Õppetöö korraldus:
Rühmas 5 - 8 last
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas
Tunni kestus 45 - 60 min
Õppeaeg rühmas 1 a
Vajalik isiklik sopranplokkflööt
Õppeaasta lõpeb suvelaagriga

Õpitulemused:   
Tunneb õpitud rütmi- ja plaatpille
Tunneb erinevate pillide mängimise tehnilisi võtteid
Tunneb õpitud nootide tähtnimetusi
Julgeb ennast sõnaliselt väljendada

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös

Esinemised
Õppeaasta lõpul kontsert
Õppeaasta lõpul tunnistus

Huvialaring: Pillistuudio - põhiaste (ansambel)

Õpetaja: Kristiina Kanep
Vanuserühm: III - V kl
   
Eesmärgid:   
•    Arendada muusikalisi võimeid
•    Süvendada teadmisi noodiõpetuse põhitõdedest
•    Lavastada muusikaline näitemäng
•    Ühise musitseerimise ja näitemängu kaudu kujundada sotsiaalseid oskusi
•    Arendada stiili-, vormi ja taktitunnetust
•    Anda mitmekülgseid esinemiskogemusi

Õppeaine sisu:   
•    musitseerimine plokkflöötidel (sopran-, alt- ja tenor- plokkflöödil)
•    ansamblimäng rütmi- ja plaatpillidel
•    enesetunnetust ja erinevaid meeli arendavad tegevused ning rütmiliikumine
•    muusikast inspireeritud näitemängu loomine
•    lihtsate dekoratsioonide ja kostüümide valmistamine

 

Õppetöö korraldus:
Rühmas 6- 10 last
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas
Õpitoad külalisõpetajatega
Tunni kestus 45 - 60 min
Õppeaeg rühmas 1 - 3 a
Õppeaasta lõpeb suvelaagriga
Rühmas osalemiseks on soovitav elementaarne mänguoskus mõnel pillil

Õpitulemused:    
Oskab etenduses täita erinevaid rolle (pillide mängimine, kõnekeel, laulmine, liikumine jm)
Arenenud on enesetunnetus
Oskab arvestada rühmakaaslastega
Oskab loovalt kasutada meeskonnatööoskusi näitemängu lavastamisel

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös
Esinemised erinevate koosseisudega
Õppeaasta lõpul  osalemine muusikalises  näitemängus
Õppeaasta lõpul tunnistus