Ainekava

Materjalide töötlemise ja mehhatroonika ainekava

Õpetaja: Ruudi Silmann

Kooliaste: algaste

Vanuserühm:  III - XII kl

Eesmärgid:
• Arendada tehnilist mõtlemist
• Anda  teadmisi erinevate materjalide kasutatavatest ning töötamise põhimõtetest   
• Anda teadmisi materjalide töötlemise tehnoloogiast
• Õppida analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, kasutama uusi materjale ja tööriistu oma ideede teostamisel ja omandada igapäevaeluks vajalikke oskusi
• Toetada/aidata/suunata noori tehnilise suunitlusega elukutsevalikul
• Õppida vaatlema ja analüüsima loodulikku ja inimtekkelist visuaalset maailma
• Õppida otsima isiklikku tasakaalu esteetilise maalima loomisel
• Läbi käelise tegevuse  eneseteostusvõimaluse pakkumine
• Sotsiaalsete suhtlemisoskuste arendamine läbi ühistegevuste

Õppeaine sisu:
• Erinevate looduslike ja tehismaterjalide tundmaõppimine
• Kavandite loomise pinnaliselt ja ruumiliselt
• Metallide töötlemise tehnikad
• Tööriistade ja vahendite käsitsema õppimine
• Masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine
• Lihtsamate füüsikaliste nähtuste tundmaõppimine
• Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel
• Erinevate tehnikate harjutused (lehtmaterjali lõikamine, taondamine, puurimine,viilimine, neetmine, lihvimine, poleerimine)jne

Õppetöö korraldus:
Rühmas 6 –  10 last
Tunnid 1-2  korda nädalas
Tunni kestus kuni 180 min

Õppeaeg rühmas 3 aastat

Õpitulemused:
• oskab leida loovaid lahendusi ja viia lõpuni valitud ülesande
• oskab esmaselt lugeda tehnilist tööjoonist ja -juhendit
• oskab toimetada ohutustehniliselt õigesti
• oskab kasutada esmaseid töövahendeid
• oskab kasutada lihtsamaid  metallitööpinke
• orienteerub piisavalt viimistlusmaterjalides ja –tehnikates
• oskab kasutada vähemalt nelja õpitud tehnikat
• oskab töötada rühmas

Arvestuse vorm:
Osalemine individuaal- ja rühmatöös
Osavõtt ringi poolt korraldatavatest töötubadest ja külastustest