Ainekava

Huviala: Robootika

Kooliaste: alg-ja põhiaste

Vanuserühm: I - IX kl


Eesmärgid:
• Robootika kaudu huvi äratamine tehnikavaldkonna vastu.
• Õpilaste erinevate huvide integreerimine ja erinevate tehnikaalaste teadmiste ühendamine.
• Anda õppijatele oskusi ja kogemusi erinevatest tehnikaaladest ning selle kaudu tutvustada õpilastele võimalikke tulevikusuundi
• Anda õpilastele võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks protsesside põhjus-tagajärg seoseid.
• Arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu.
• Anda õpilastele teadmisi lihtsamat sorti programmide koostamiseks.
• Suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujunemist.
• Võistlustel osalemise kaudu pakkuda õpilastele teadmiste kontrolli võrdlemist ning oskust tunda rõõmu kaotusest ja võidust.

Õppeaine sisu:
• Robootikaalase terminoloogia, põhimõistete ning alusprintsiipide tundmaõppimine
• Erinevate mehaanika-ja robootikasüsteemide projekteerimine ja kasutamine
• Erinevate andurite ehitus ja füüsikalised toimeprintsiibid (puuteandus, heliandur, valgus-ja värviandur)
• Liikumismehhanismide: rihmülekanne, hammasratasülekanne, tiguülekanne ja nukkülekanne tundmine
• Masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine
• Lihtsate elektrotehniliste ühenduste kasutama õppimine
• Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel

Õppetöö korraldus:
Rühmas 6 – 12 last
Tunnid 1-2 korda nädalas
Tunni kestus 60 - 120 min
Õppeaeg rühmas 1 - 9 a

Õpitulemused :
• Tunneb robootika terminoloogiat, põhimõisteid ning alusprintsiipe
• Tunneb, projekteerib ja oskab kasutada erinevaid mehhaanika- ja robootikasüsteeme
• Oskab oma loodud toodet kirjeldada, teab selle põhimõtteid ja oskab sellest ka teistele rääkida
• Oskab robotile lähtuvalt ülesannetest koostada sobilikke ja tõhusaid programme
• Tunneb erinevate andurite ehitust ja füüsikalisi toimimisprintsiipe

Arvestuse vorm:
Osalemine individuaal- ja rühmatöös
Osavõtt robootikaringi korraldatavatest võistlustest


jaanuar 2014