Ainekava

 

Eesmärgid: 

• Arendada tehnilist mõtlemist 

• Anda teadmisi mootorite ehitusest    nendes kasutatavatest materjalidest     ning töötamise põhimõtetest 

• Anda teadmisi materjalide töötlemise tehnoloogiast

• Õpetada lugema tehnilist joonist

• Õppida analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, kasutama uusi materjale ja tööriistu
   oma ideede teostamisel ja omandada igapäevaeluks vajalikke oskusi

• Õppida hooldama ja juhtima mootorratast

• Tutvustada liiklusseadusi ja ohutustehnilisi teadmisi

• Populariseerida motospordi erinevaid valdkondi

• Ühistegevuste kaudu arendada sotsiaalseid suhtlemisoskusi

Õppeaine sisu: 

• Erinevate mootorsõidukite võimsusklassid ja juhtimise alused

• Materjalide töötlemine, kasutusalad ja säästliku kasutamise põhimõtted

• Mootorite remont

• Tööriistade, masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine

• Lihtsate elektrotehniliste ühenduste kasutamaõppimine 

• Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel

• Algteadmised motospordi ajaloost

• Liiklusseadusandlus ja esmaabi

Õppetöö korraldus: 

Rühmas 6–15 last

Tunnid 2-4 korda nädalas (kestus 180-240 min)

Õppeaeg rühmas 1-10 a

Õpitulemused : 

• oskab kokku panna mootorratta mootorit

• oskab lugeda tehnilist tööjoonist ja -juhendit

• oskab toimetada ohutustehniliselt õigesti 

• oskab kasutada töövahendeid ja metallitööpinke

• orienteerub viimistlusmaterjalides ja –tehnikates

• osakab teostada mototehnikas vajalikke elektri- ja elektroonikatöid

• oskab töötada rühmas

Arvestuse vorm: 
Osalemine individuaal- ja rühmatöös
Mootorataste eksponeerimine näitustel
Osavõtt tehnikaringi korraldatavatest võistlustest

Õpetajad:Toomas Raba, Tarmo Raba
Kooliaste: alg- ja põhiaste
Vanuserühm: III - XII kl