I ÜLDOSA
1. Eesmärgid ja põhiülesanded
1. 1. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
Viljandi Huvikool pakub õpilastele mitmeid vaba aja veetmise võimalusi. Õppe- ja kasvatustöö peamisteks eesmärkideks on avastada õpilaste loomevõimed ja luua nende arenemiseks sobiv keskkond ning eesti kultuuritraditsioonide alusel edendada kohalikku kultuurielu. Meie jaoks on tähtis tekitada ja säilitada õpilastes vaba õpitahe, huvi ümbritseva maailma vastu, valmidus loovaks tegevuseks ja tahe ning julgus ennast teostada.
1. 2. Põhiülesanded
Põhiülesanne on aidata kujuneda isiksusel, kes arendab ennast ja aitab tulevikus ise ühiskonna arengule kaasa, määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, tuleviku eest vastutajana. Lähtudes demokraatia põhimõtetest kujundavad koolielu õpetajad, õpilased ja lapsevanemad üheskoos.
Pedagoogilisel personalil on vaja juhinduda õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel järgmistest ülesannetest:
 Muuta õppekeskkond õpilasele sõbralikuks ja turvaliseks.
 Jõuda töös iga üksiku õpilaseni.
 Hoolitseda tervete ja tasakaalustatud meelteelamuste eest.
 Suunata lapsi nägema enda ümber head ja ilusat.
 Osata väärtustada ennast ja teisi ning ümbritsevat keskkonda.
 Anda lastele teadmisi kodust, kodulinnast, kodumaast ja kogu maailmast.
 Õpetus olgu alati ka kasvatus.

1. Õpilaskond ja õpetajad
2. 1. Õpilaskond
Õpilaskond moodustub koolieelikutest noorteni, kes valivad huvialaringi vastavalt oma huvidele ja võimetele. Ringides osalemise täpsemad tingimused on fikseeritud Viljandi Huvikooli põhimääruses. Erivõimeid eeldavatel aladel võivad toimuda vastuvõtukatsed või konkursid.
2. 2. Õpetaja…
 … omab huvialaringi spetsiifikale vastavat ettevalmistust;
 … on õpitegevuse kavandaja ja looja ning õppimise innustaja. Õppimise käigus analüüsib õpetaja õppeprotsessi pidevalt ning parandab ja täiendab seda;
 … peab oskama arvestada huvikoolis töötamise eripära – loovust, paindlikkust ja reageerimist nõudlusele;
 … ülesandeks on kasvatada aktiivset õpilaskonda. Suunata õppijaid individuaalsete oskuste arendamisel ning hoiakute ja väärtushinnangute kujundamisel;
 … juhib ringi ürituste korraldamist, õpilaste osavõttu huvikooli poolt korraldatavatest, ülelinnalistest, vabariiklikest ning rahvusvahelistest üritustest;
 … algatab soovi korral laste- ja noorteürituste projekte.
2. Pädevused ja hindamine
3. 1. Pädevused
Pädevused kujunevad õppeprotsessis kogu kooliaja vältel. Pädevuste olemasolu ja areng sõltub lapse vanusest, kasvukeskkonnast, enesekasvatusest jm. teguritest. Õpetaja rolliks saab olla lapse arengu jälgimine ja eakohane suunamine.
Pädevused on esitatud kahe rühmana: suhtlus- ja väärtuspädevused (suhtumised, hoiakud) ja tegevuspädevused (ainealased üldoskused).
3. 1. 1. Suhtlus- ja väärtuspädevused
 Õpilane peab lugu enesest ja kaasinimestest;
 Oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
 Suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
 Hindab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha;
 Mõtleb kriitiliselt, loovalt ja loogiliselt;
 Suudab hankida ja kasutada infot;
 Mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida;
 Oskab ja mõistab vajadust teha tööd, on valmis koostööks;

 Peab lugu kodust ja perekonnast;
 Hindab oma ja teiste rahvaste kultuuri;
 Lähtub üldinimlikest kõlbelistest arusaamadest;
 Hindab ilu ja headust;
 Hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda säästes.
3. 1. 2. Tegevuspädevused
Ainealased üldoskused, mis kajastuvad vastavate huviringide ainekavades
3. 2. Hindamine
Hindamine on osa kooli õppeprostsessist. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Viljandi Huvikoolis on õppetöö hindamiseks sõnaline analüüs ja hinnang.
Analüüsi ja hinnangu andmise eesmärgid on:
 anda teavet õppimise käigust õpilasele, lapsevanematele, õpetajale, kooli juhtkonnale;
 määratleda õpilaste individuaalsed õpitulemused;
 motiveerida õpilast sihikindlalt õppima.
Hindamise põhikriteeriumiks on muutused iga üksiku õppuri arengus nii isiksusena kui ka grupitööst osavõtjana.
Õpetaja võib anda hinnangut:
 protsessile (jooksva õppimise või vahetulemuse arvestamine);
 lõpptulemusele.
Kooliväline hindamine võib toimuda maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, näitustel, ülevaatustel, kontsertidel jm.
Iga õppeaasta lõpul või kooliastme läbimisel võib anda õpilastele tunnistused, millel on näidatud läbivõetud ained ja teemade valdkonnad.
4. Õppetöö korraldus
Õppekorraldus peab igati soodustama õppekavade täitmist, võimaldama ja toetama töö mitmekesistamist ja uute võimaluste leidmist.
4. 1. Õppetöö alustamine ja lõpetamine

Õppetöö algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. Suvine õppetöö toimub eriplaani alusel. Õppeaastate arv erinevates huviringides on erinev.
4. 2. Õppetund
Sõltuvalt ainest ja õpilaste vanuseastmest kasutatakse õppetöö korraldamisel mitmeid erinevaid vorme (õppetund, mäng, konverents, seminar, konkurss, oksjon, lahtine tund, töötuba, projekt, ekskursioon jm).
4. 3. Kooliastmed
Õpilaste jagunemine kooliastmetesse ei sõltu reeglina nende vanusest, vaid personaalsest valmisolekust ja võimetest osaleda antud kooliastme tegevuses. Viljandi Huvikoolis võib eristada kolme kooliastet:
 Algaste - 1 - 3 õppeaastat
eelduste ja aluste loomine põhiõppele, koostööoskuste harjutamine, laste eelduste väljaselgitamine
 Põhiaste - 1 - 8 õppeaastat
loomevõimete kavakindel arendamine; koostööoskuste süvendamine; laste suunamine iseseisvale tegutsemisele ja otsimisele
 Vanem aste - 1 - 7 õppeaastat
erialase meisterlikkuse arendamine; iseseisvate tegutsemisoskuste kujundamine
Sõltuvalt huviringi tegevuse eripärast võivad kooliastmed veel omakorda jaguneda.
4. 4. Õppetöö maht
Õppetöö maht võib õppeaastate lõikes erineda, sõltudes õpetaja loovast tegutsemisest, grupi koosseisust ja muudest tingimustest.
4. 5. Tunnijaotusplaan

 

Ringi nimetus

Nädala tundide arv

Algaste

Põhiaste

Vanem aste

Kitarriring

1-2x 45min

1-2x 45min

1x90 min

Laulustuudio

1-2x 45min

2x 45min

2x 90min

Tuju stuudio

1-2x 45min

2x 60min

2x 60- 90 min

Kunstiring

1x 60 min

2x 90 min

2x 90 min

Tantsu eelkool

1x 60 min

-

-

Laevamudelism

2x 180-240 min

Mototehnika

2x 90 min

4x 180 min

-

Idee stuudio

2x45 min

2x 90 min

-

Loodusring

2x90 min

2x 90 min

-

S-Stuudio

2-3 x 60 min

3-4 x90-120 min

4-5x 90-120 min

eve stuudio

1x 30-45 min

2-4x 90-120 min

Rahvatants

2x 90 min

2x 90 min

2x 90 min

Teatriklass

2x 60-90 min

-

-

Robootika

2x 90 min

2x 90-120 min

-

Materjalide töötlemine ja mehhatroonika

1x 180 min

-

-

Male

2x 45 min

2x 90 min

-

Trummiõpe

2x 45 min

2x 45 min

-

5. Kooli õppekava arendamine
Kooli õppekava analüüsitakse ja täiendatakse kord õppeaasta jooksul kooli õppenõukogus.