Pillistuudio

Õpetaja:
Anete Saar

anete.saar@gmail.com

 

Pillistuudio ootab osalema kõiki lapsi, kellele meeldib muusika!
Kui lapsele meeldib mängida pilli, kuulata muusikat, muusika järgi tantsida, muusikale rütmi kaasa lüüa, siis on ta oodatud Pillistuudiosse.
Just kõike seda ja veel palju muudki põnevat hakkame üheskoos tegema.

 


Pillistuudio on ring, kus lapsed saavad arendada oma muusikalisi võimeid, enesetunnetust
ja -kindlust ning loomingulisust. Läbi vahetu kogemuse ja lõbu õpivad lapsed
kasutama kehapilli, Orff-pedagoogikas kasutatavaid rütmi- ja plaatpille ning plokkflööte.
Lisaks tegeleme liikumise, improviseerimise ning näitemänguga. Õpetus lähtub õpilaste erinevatest võimetest ja arengutasemest ning varasem pillimängu- või laulukogemus ei ole ringis osalemiseks oluline.       

 

Õppeaine sisu:
muusikalist mälu, laulmisoskust, kuulmismeelt ja rütmitunnet arendavad tegevused;
kehapillide, rütmipillide, plaatpillide ja plokkflöötide mängima õppimine ning neil musitseerimine;
õige hingamise, käte- ja kehahoiakuga;
sõnalist väljendust ning enesekindlust arendavad tegevused/mängud;
noodiõpetuse põhitõdedega tutvumine;
muusikast inspireeritud lavastuse loomine ja etendamine;
rütmiliikumine ja tantsimine;
lavastuse dekoratsioonide meisterdamine.

Eesmärgid:

arendada muusikalisi võimeid, kõneosavust, rütmitaju, kuulmismeelt;
julgustada loovust;
kujundada sotsiaalseid oskusi ühise musitseerimise kaudu;
anda teadmisi noodiõpetuse põhitõdedest;
omandada rütmi- ja plaatpillide ning plokkflöötide mängutehnikad;
lavastada muusikast inspireeritud lavastus;
anda esinemiskogemusi.

 

Õppetöö korraldus:
Rühmas on 5 - 8 last.
Rühmad moodustatakse vastavalt laste vanusele ning eelnevale muusikaalasele kogemusele.
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas.
Tunni kestvus 45-60 minutit.

Õpitulemused:
oskab kasutada kehapilli ja häält;
mängib plaat- ja rütmipille ning plokkflööti, tehes seda õige käte- ja kehahoiuga;
tunneb õpitud noote nime ning asukoha (nii noodijoonestikul kui ka pillil) järgi;
julgeb ennast sõnaliselt ja muusikaliselt väljendada;
oskab muusika rütmis liikuda;
oskab arvestada rühmakaaslastega.

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine nii huviringis kui ka sellega kaasnevatel esinemistel.    

Vanuserühm:
I - VI klass


Registreerimisinfo:
Registreerimiseks palun täida ANKEET.https://viljandihuvi.ope.ee/vastuvott
Osalustasu 26 € kuus.