Riigi Teataja link: https://www.riigiteataja.ee/akt/412092012014?leiaKehtiv

Viljandi Huvikooli põhimääruse kinnitamine
Vastu võetud 31.08.2007 nr 53
RT IV, 12.09.2012, 14
jõustumine 03.09.2007

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2, § 22 lõike 1 punkti 34, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 ja huvikooli seaduse alusel. Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 30.03.2001 määrus nr 71 "Viljandi Noorte Huvikeskuse põhimääruse kinnitamine".

1. peatükk

ÜLDSÄTTED
§ 1.  Huvikooli õiguslik seisund
(1) Viljandi Huvikool (edaspidi huvikool) on haridusasutus, mis tegutseb eelkõige noorsootöö valdkonnas ning loob võimalusi huvihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.

(2) Huvikoolis õppivatele täiskasvanutele laienevad täiskasvanute koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted.

(3) Huvikool on Viljandi linna munitsipaalhuvikool, mille kõrgemaks organiks on Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) haridus- ja kultuuriameti haldusalas.

(4) Huvikool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(5) Huvikoolil on oma sümboolika, pitsat ja tegevuseks eraldatud vara ja ruumid.

§ 2.  Õppetöö aeg ja keel
(1) Õpe huvikoolis toimub õppuri tööst, alus-, üld-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

(2) Huvikooli õppekeeleks on eesti keel.

§ 3.  Täielik nimi ja asukoht
(1) Huvikooli täielik nimetus on Viljandi Huvikool.

(2) Huvikooli aadress on C. R. Jakobsoni tänav 47c, 71004 Viljandi, Eesti Vabariik.

2. peatükk

PÕHITEGEVUS, SELLE EESMÄRGID JA ÜLESANDED
§ 4.  Huvikooli tegevusvaldkond
  Huvikooli põhitegevus on Viljandi linna elanikele tingimuste ja võimaluste loomine huvihariduse ning huvitegevusega tegelemiseks.

§ 5.  Huvikooli tegevuspiirkond
  Huvikooli tegevuspiirkonnaks on Viljandi linn ja linnavalitsusega vastavas lepingus olevate omavalitsuste haldusterritoorium.

§ 6.  Huvikooli ülesanded
(1) Huvikooli ülesandeks on noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, et aidata kujuneda isikuks, kes:
1) mõtleb loovalt;
2) oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
3) suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
4) suudab analüüsida ümbritsevat tegelikkust;
5) oskab teha tööd;
6) on valmis koostööks;
7) mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust ning oskab õppida.

(2) Huvikool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata:
1) korraldada koolitusi, näituseid, kontserte jt sündmusi;
2) koostada ja anda välja õppevara;
3) rentida välja ruume ja õppevahendeid.

3. peatükk

ÕPPEKORRALDUS
§ 7.  Õppekorralduse alused
(1) Huvikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas õppetunnid, treeningud, esinemised, näitused, võistlused, matkad, laagrid jne.

(2) Õppekorralduse aluseks on õppekava, mis sisaldab:
1) õppe eesmärke ja kestust;
2) õppeainete loendit;
3) ainekavasid.

§ 8.  Õppeperioodi ja õppevaheaegade kinnitamise kord
(1) Õppeaasta algab 01. septembril ja lõpeb 31. augustil ning koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

(2) Õppeperioodis on vähemalt 170 õppepäeva.

(3) Õppevaheaegade aja ja kestuse kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.
[RT IV, 02.09.2016, 18 - jõust. 05.09.2016]

4. peatükk

JUHTIMINE
§ 9.  Tekstist välja jäetud.

§ 10.  Direktor
(1) Huvikooli tööd juhib direktor.

(2) Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi linnavalitsus kooskõlastatult huvikooli hoolekoguga.

(3) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ning lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud isik.

(4) Huvikooli direktor:
1) kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
2) valdab, kasutab ja käsutab huvikooli vara;
3) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab lepinguid;
4) on üheks osapooleks kollektiivlepingu sõlmimisel;
5) töötab välja ja kinnitab huvikooli sisekorraeeskirjad;
6) kinnitab koolitöötajate ametijuhendid;
7) kinnitab huvikooli õppekava ja tunniplaanid ja muud dokumendid;
8) kuulutab välja ja korraldab konkursi õpetaja vaba ametikoha täitmiseks;
9) esitab eelarve kavad ja selle täitmise aruanded linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
10) kannab vastutust huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
11) teeb ettepaneku linnavalitsusele huvikooli koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks.

§ 11.  Õppenõukogu töökord
(1) Õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesandeks on huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine

(2) Õppenõukogu liikmed on kõik õpetajad.

(3) Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse huvikooli üldtööplaanis.

(4) Õppenõukogu tegutsemise korra aluseks on haridus- ja teadusministri 29.05.2000 määrus nr 14 "Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord" 3. peatükk.

§ 12.  Hoolekogu moodustamine ja töökord
(1) Huvikooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab linnavalitsus huvikooli hoolekogu, mille liikmeteks on õpetajad, linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja õppurite esindajad.

(2) Hoolekogu juhindub oma töös haridusministri 22.06.2000 määrusest nr 19 "Kooli hoolekogu tegutsemise kord".

(3) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

5. peatükk
HUVIKOOLI KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID
§ 13.  Õppurite vastuvõtmine ja väljaarvamine
(1) Huvikooli õppuriteks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel. Erivõimeid eeldavatel aladel toimub vastuvõtt katsete põhjal.

(2) Õppur arvatakse huvikoolist välja, kui ta:
1) rikub järjepidevalt huvikooli põhimäärust ja sisekorda;
2) ei täida huvikooli juhtkonna poolt ja -pädevuses antud korraldusi;
3) puudub mõjuva põhjuseta õppetööst kahe kuu vältel;
4) ei ole tasunud õppetasu kahe kuu vältel;
5) soovib lahkuda omal soovil lapsevanema (eestkostja või hooldaja) avalduse alusel.

(3) Huvikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga, millest informeeritakse õppurit ja tema lapsevanemaid (eestkostjaid või hooldajaid).

(4) Huvikooli lõpetajaks loetakse õppur, kes on täitnud õppekavaga sätestatud nõuded.

§ 14.  Õppurite õigused ja kohustused
(1) Õppuril on õigus:
1) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu huvikooli õppetööga seotud küsimuste lahendamisel;
2) saada huvikoolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
3) tervise kaitsele ja otstarbekale päevakavale huvikoolis viibimise ajal;
4) kasutada huvikooli sümboolikat;
5) kasutada heaperemehelikult huvikooli inventari, varustust ja vara;
6) lahkuda huvikoolist omal soovil kehtestatud korda järgides.

(2) Õppur on kohustatud:
1) osalema regulaarselt õppetöös;
2) teavitama huvikooli pikemaajalisest puudumisest;
3) järgima huvikooli põhimäärust ja täitma kodukorda;
4) hoidma huvikooli inventari, varustust ja vara ning korvama tekitatud kahju.

§ 15.  Huvikooli koolitöötajad
(1) Huvikooli personali moodustavad õpetajad ja muud koolitöötajad.

(2) Õpetajate ülesanne on luua tingimused õppurite õpetamiseks ja kasvatamiseks, mis tugineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õppurite ja nende kodudega.

(3) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooskõlas kehtiva seadusandluse ja muude õigusaktidega, huvikooli põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega.

(4) Õpetaja ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale ja tingimustele.

(5) Õpetaja vaba ametikoht täidetakse konkursi korras vastavalt hoolekogu poolt kinnitatud juhendile.

(6) Muude koolitöötajate ülesanne on tagada huvikooli häireteta töö ja majandamine ning aidata kaasa soodsa õpikeskkonna loomisele.

(7) Koolitöötajate töölevõtmine, töökoormuste või -tingimuste muutmine, töölt vabastamine, puhkusele lubamine jm töötamist puudutavad asjaolud vormistatakse direktori käskkirjaga vastavuses ametijuhendi ja huvikooli põhimäärusega.

6. peatükk

FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ASJAAJAMINE
§ 16.  Vara
(1) Huvikooli vara moodustavad Viljandi linnalt valdamiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

(2) Huvikooli vara on Viljandi linna omand.

(3) Huvikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud eeskirjade alusel.

§ 17.  Finantseerimine
(1) Huvikooli eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik kulud ja tulud.

(2) Huvikooli tulud moodustuvad:
1) eraldistest linna- ja riigieelarvest;
2) laekumistest sihtasutustelt;
3) annetustest üksikutelt ja juriidilistelt isikutelt;
4) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille suuruse kinnitab linnavalitsus ning soodustused kehtestab linnavolikogu;
5) tulust õppevälistest tasulistest tegevustest;
6) muudest seadusega lubatud laekumistest.

(3) Hoolekogu poolt läbiarutatud eelarve projekti kooskõlastab linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

(4) Huvikooli õpetajatele määrab palga huvikooli direktor vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

(5) Huvikooli muudele koolitöötajatele määrab palga huvikooli direktor vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

§ 18.  Asjaajamine
(1) Huvikooli dokumentatsiooni peetakse linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

(2) Huvikool esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded linnavalitsusele kehtestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk

JÄRELEVALVE
§ 19.  Järelevalve teostamise kord
(1) Huvikooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem. Järelevalve läbiviimise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

(2) Huvikooli raha ja varade kasutamise kontrolli teostab linnavalitsus seadusega ettenähtud korras.

8. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
§ 20.  Huvikooli ümberkorraldamise ja lõpetamise kord
(1) Huvikooli ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

(2) Huvikooli ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine võib toimuda peale õppeperioodi lõppu ning sellest tuleb informeerida Haridus- ja Teadusministeeriumi, õppureid, vanemaid (eestkostjaid või hooldajaid) ja koolitöötajaid vähemalt neli kuud ette.

(3) Tegevuse lõpetanud huvikooli õigused ja kohustused lähevad üle linnavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

9. peatükk

LÕPPSÄTTED
§ 21.  Põhimäärusega määratlemata küsimused
  Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab huvikooli juhtkond koos hoolekogu ja linnavalitsusega.

§ 22.  Põhimääruse muutmise kord
  Põhimäärust muudab linnavolikogu.

§ 23.  Jõustumine
  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.