Ainekava

Õpetaja:  
Kooliaste: algaste
Vanuserühm: 5 - 6 a.
  
Eesmärgid:  
•    Äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi kunsti vastu
•    Suunata lapsi looduses nägema värve, vorme ja erinevaid materjale
•    Soodustada käeliste tegevuste kaudu laste mõtteerksust
•    Arendada eneseväljendusoskust üksikult ja grupitöödes
•    Ergutada loovust ja fantaasiat
•    Arendada esteetilisi tõekspidamisi
•    Anda lapsevanematele tagasisidet

 

Õppeaine sisu:  
Tutvumine erinevate kunstimaterjalidega: pliiatsid, värvid, kriidid ja voolimismaterjalid
Joonistamine värvipliiatsitega, maalimine guaššidega, voolimine saviga
Looduses olevate materjalide eristamine, tundmaõppimine ja kasutamine
Kunstimängud värvide ja vormide tundmaõppimiseks
Kolme põhivärvuse tundmine ja kasutamine

Õppetöö korraldus:
Rühmas 10 - 15 õpilast
Tunnid toimuvad üks kord nädalas
Tunni kestus 60 min
Õppeaeg rühmas 1 - 3 a
Tunni lõpus avatud minutid lapsevanematele

 

Õpitulemused:   
•    Oskab näha ümbritsevat maailma
•    Tunneb erinevaid kunstimaterjale
•    Kasutab kolme põhivärvust
•    Oskab joonistada, maalida ja voolida

Arvestuse vorm:
Osalemine tundides
Väikesed ringisisesed näitused tunni ja õppeasta lõpus
Tunnistus õppeaasta lõpul


Kunstiring

Õpetaja: 
Kooliaste: I põhiaste
Vanuserühm: I - III kl
  
Eesmärgid:  
•    Anda teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja kunstialastest põhioskustest
•    Arvestada vanuselisi iseärasusi ja võimeid erinevate kunstiteadmiste andmises
•    Kujundada loovust ja fantaasia arengut soodustav õhkkond
•    Arendada esteetilisi tõekspidamisi
•    Arendada eneseväljendusoskusi üksikult ja grupitöös
•    Kunstivõistlustel osalemise kaudu anda võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi teiste maade ja rahvaste lastega
•    Rahvusvaheliste võistluste kaudu õppida tundma teisi maid ja rahvaid

Õppeaine sisu:  
Joonistamine värvi- ja söepliiatsitega, õlipastellidega ja rasvakriitidega
Maalimine guašš- ja akrüülvärvidega
Voolimine saviga ja voolimismassiga
Graafika: diatüüpia ja monotüüpia
Tutvumine rahvakunstiga (mustrid, rahvariided, rahvakalendri pühad) ja selle kasutamine  oma töödes.
Erinevate kunstiliste võimaluste kasutamine grupitöödes.

Õppetöö korraldus:
Rühmas 10 - 15 õpilast
Tunnid toimuvad 2 kord nädalas
Tunni kestus 90 min
Õppeaeg rühmas 1 - 3 a
Projektitööd rühmades

 

Õpitulemused:   
•    Oskab eristada ja kõrvutada tasapinnalisi ja vormilisi esemeid
•    Näeb olulist ja mitteolulist teema kujutamisel
•    On arenenud värvi- ja ruumitaju
•    Käitub vastavalt rühma korraldustele ja eeskirjadele
•    Oskab arvestada grupiga ja teeb koostööd

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine tundides
Osavõtt näitustest
Soovi korral osalemine konkurssidel
Tunnistus õppeaasta lõpul

 

Kunstiring

Õpetaja:  
Kooliaste: II põhiaste
Vanuserühm: IV - VI kl.

Eesmärgid:  
•    Arendada edasi varemõpitud kunstioskusi ja teadmisi
•    Ergutada igakülgselt individuaalsete rühmatööde tegemisel
•    Luua loovat eneseväljendust võimaldav keskkond
•    Arendada esteetilisi tõekspidamisi

Õppeaine sisu:  
Joonistamine värvipliiatsitega, õlipastellidega, sangviinidega ja söega
Maalimine: guašš-  ja akvarellvärvidega ja temperaga
Graafika: diatüüpia, monotüüpia, linoollõige
Voolimine saviga ja voolimismassiga; tööde põletamine
Etnograafia: mustrid rahvariietel ja mööblil
Tutvumine erinevate kunstistiilidega, ajastutega ja kunstnikega
Joonistamine natuurist
Kompositsiooniõpetus
Perspektiiviõpetus
Erinevate kunstiliste võimaluste kasutamine grupitöödes.

Õppetöö korraldus:
Rühmas 10 - 15 õpilast
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas
Tunni kestus 90 min
Õppeaeg rühmas 1 - 3 a
Projektitööd rühmades

Õpitulemused:   
•    Oskab kasutada erinevaid võimalusi, erinevaid materjale tööde teostamisel- võrdleb neid
•    Oskab näha varju - valgust / näeb natuuri
•    Teab erinevaid kunstistiile ja kunstnikke
•    Oskab arvestada grupiga ja teeb koostööd

 

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine tundides
Osaleb näituste ja väljapanekute ettevalmistamisel
Tunnistused õppeaasta lõpul
Soovi korral osalemine konkurssidel
Osalemine kevadistel ja suvistel natuurist joonistamise kursustel, laagrites.

Kunstiring

Õpetaja: Merike Kiivit 
Kooliaste: I vanem aste
Vanuserühm: VII - XII  kl
  
Eesmärgid:  
•    Süvendada kunstilisi oskusi lähtuvalt eelnevast ettevalmistusest
•    Esteetiliste tõekspidamiste kujundamine
•    Suunata õpilasi oma loovvõimeid kasutama
•    Tutvuda erinevate kunstiajastutega
•    Osaleda näitustel ja joonistusvõistlustel
•    Osata analüüsida enda töid

Õppeaine sisu:  
Joonistamine (värvi- ja akvarellipliiats, söe- ja sangviinijoonistus, harilik pliiats)
Maalimine (kriitpastell, õlipastell, akvarell, õlimaal, tempera)
Graafika (diatüüpia,monotüüpia, linoollõige, tuššijoonistus, vahakriibe)
Keraamika ja skulptuuri vormiõpetus
Tutvumine erinevate ajastute kunstnike tööde ja stiilidega
Natuurist joonistamine (natüürmort, visandid looduses)
Kompositsiooniõpetus (värv ja element)
Perspektiiviõpetus

Õppetöö korraldus:
Rühmas 10 - 15 õpilast
Tunnid toimuvad 2 kord nädalas
Tunni kestus 90 min
Õppeaeg rühmas 1 - 3 a.
Projektitööd rühmades

Õpitulemused:   
•    Teab ja kasutab erinevaid kunstistiile
•    Oskab joonistada natuurist ja teeb visandeid
•    Lahendab kompositsiooniliselt õigest erinevaid kunstiülesandeid
•    Oskab näha perspektiivi ja kasutab seda töödes
•    Oskab rühmatöödes ja suhtlemisel arvestada teistega

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös
Osavõtt joonistusvõistlustest ja näituste korraldamisest
Soovi korral osalemine konkurssidel
Tunnistused õppeaasta lõpul
Osalemine kevadistel ja suvistel natuurist joonistamise kursustel, laagrites.


Kunstiring

Õpetaja: 
Kooliaste: II vanem aste
Vanuserühm: VII - XII kl
  
Eesmärgid:  
•    Süvendada kunstilisi oskusi lähtuvalt eelnevast ettevalmistusest
•    Kujundada esteetilisi tõekspidamisi
•    Julgustada vabaloominguliste tööde tegemist
•    Juhendada õpilasi eneseanalüüsi kaudu endale eesmärke püstitama
•    Osaleda näitustel ja võistlustel
•    Tutvuda põhjalikumalt kunstiajalooga

Õppeaine sisu:  
Joonistamine (süsi, sangviin, harilik ja värvipliiats )
Maalimine (õlimaal, tempera, akvarell, guašš)
Graafika (diatüüpia,monotüüpia, linoollõige, kuivnõel)
Keraamika, skulptuur
Klaasi sulatamine ja klaasimaal
Siidimaal
Tutvumine erinevate ajastute kunstnike tööde ja stiilidega
Natuurist joonistamine (natüürmort, visandid looduses)
Kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus

Õppetöö korraldus:
Rühmas 10 - 15 õpilast
Tunnid toimuvad 2 kord nädalas
Tunni kestus 90 min
Projektitööd rühmades
Õpiaeg rühmas 1 - 5 a.

Õpitulemused:   
•    Teab ja kasutab erinevaid kunstiliike
•    Oskab joonistada ja maalida natuurist
•    Lahendab kompositsiooniliselt õigest erinevaid kunstiülesandeid
•    Oskab näha perspektiivi ja kasutab seda töödes
•    Oskab analüüsida vabaloomingulisi töid
•    Oskab rühmatöödes ja suhtlemisel arvestada teistega

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös
Osavõtt joonistusvõistlustest ja näituste korraldamisest
Soovi korral osalemine konkurssidel
Tunnistused õppeaasta lõpul
Osalemine kevadistel ja suvistel natuurist joonistamise ja maalimise kursustel, laagrites