17.05.21

 

Huviring: Automudelism

Õpetaja: Tanel Suvisild

Kooliaste: alg- ja põhiaste

Vanuserühm: III-XII kl

Eesmärgid:

 • Anda teadmisi automudelite ehitusest ja teoreetilisi teadmisi kaasaegsest tehnikast
 • Anda ohutustehnika- alaseid teadmisi
 • Arendada häid mudelauto sõiduoskusi
 • Arendada tehnilist taipu, omandada üldtehnilisi teadmisi ja elementaarset tehnilist kirjaoskust.
 • Omandada teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite kohta ning oskab neid kasutada.
 • Arendab tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, täpsust, püsivust ja

töökultuuri ja – harjumusi.

 • Õpetada nägema seoseid tehnika ja igapäevaelu vahel valdkondadevaheliste  lõiminguprotsesside kaudu
 • Arendada läbi tehnikavaldkonna keskkonnasäästlikku mõtteviisi
 • Tekitada huvi tehnikavaldkonna vastu ja propageerida seda.

 

Õppeaine sisu:

 • Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel
 • Tööriistade ja vahendite käsitsemise õppimine
 • Masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine
 • Õpib koostama ja lugema jooniseid
 • Automudelite valmistamine, remontimine ja disain
 • Elektrotehniliste ühenduste õppimine
 • Elektrooniliste juhtimissüsteemide kasutama õppimine
 • Materjaliõpetus
 • Sõidutehnikate praktiseerimine (mudelile mõjuvad jõud, kurvi läbimise tehnika, ideaaltrajektoor jne)

Õpitulemused:

 • Kasutada erinevaid tehnilisi vahendeid
 • Valida sobivaid töövõtteid, on säästlik ettevõetud töös
 • Rakendab taaskasutuspõhimõtteid  
 • Suudab lugeda tehnilist joonist ja oskab seda kasutada
 • Oskab teostada elektrontehnilisi ühendusi
 • Kasutab mudelismis kasutatavaid elektroonikaseadmeid
 • Oskab automudeleid valmistada ja teostada tehnilist kontrolli
 • Tunneb mootorite tööpõhimõtteid
 • Arendab häid sõiduoskusi automudelitega
 • Loob seoseid igapäevaelu ja  tehnikavaldkonna vahel
 • Oskab toime tulla meeskonnas, kogeb eneseteostust käelise tegevuse kaudu
 • Arenenud on püsivus, distsipliin, enesekindlus ning vastutustunne

Arvestuse vorm:

 • Osalemine tundides ja võistlustel
 • Töötulemuste analüüs
 • Osalemine Rohelise kooli programmis

 

Toimetaja: PIRET MÄDAMÜRK