KIK PROJEKT - VILJANDI HUVIKOOLI LOODUSAVASTUSLAAGER

 

      

 

Laagrist osavõtnutel avanes võimalus saada vahetu kogemus talu keskkonna eluolust. Programmi "Päev talus" käigus tutvuti koduloomadega, õpiti selgeks isas-ja emasloomade nimetused ning õpiti loomadele toitu valmistama vanade tööriistadega. Saadi ülevaade hobutööristadest ja oli ka võimalus proovida erinevaid talutöid. Kõik see andis võrdluskogemuse linna-ja maakeskkonna erinevustest. Programmi "Vägi puudes ja taimedes" läbides sai osaleja rikkaliku kogemuse puude ja taimede ökoloogilisest tasakaalust. Samuti said osalejad aimu samblikest, taimeliikide määramisest maitsmise abil. Õpiti selgeks, millised on mürgised taimed ja uuriti jälgede järgi määrama uruloomi.

 

    

 

Tutvuti Läti vabas looduses elavate imetajate liikidega, omandades teadmisi looduse mitmekesisusest ja selle kaitsmise vajadusest. Lastele väga meeldis olla konkreetses keskkonnas, sest nad said aru Eesti-Läti looduskeskkonna erinevustest ja sarnasustest. Osalejad said võrrelda looduspargis kogetu põhjal Eesti ja Läti faunale iseloomulikke metsloomi ja linde. Lisaks tutvuti ürgorule iseloomulike maastikega. Osavõtjad said mitmekülgse teadmistepagasi laagris kogetu põhjal taluelust ja koduloomadest ning Ligatne looduspargi külastusest ülevaate metsloomadest- ja lindudest ning inimmõjust ökoloogilise tasakaalu mõjutajana. Lastele väga meeldis see, et nad õppisid oma teadmisi seostama ja ka kohapeal kasutama. Tänu projektis osalemisele kasvas kindlasti osavõtjate keskkonnateadlikkus. 

 

Täname KIK'i projekti toetamise eest!