VARAAIT 16

Automudelismi ringi rajamine ning IKT lahenduste pakkumine

 

Oleme õnnelikud, et oleme saanud toetuse oma projektile "Automudelismi ringi rajamine ning IKT lahenduste pakkumine". 

Soovime avada uue LTT huviringi 2021/2022 õ.-a. ning pakkuda õppeprotsessis uusi IKT lahendusi nii uuele automudelismi ringile kui olemasolevatele Viljandi Huvikooli Tehnikakeskuse ringidele.

 

Meie soov on anda noorele võimalikult palju võimalusi avastada oma andeid ja huvisid ning neid arendada. Enese võimete ja oskuste tundmine omakorda annab lapsele ja noorele hea vundamendi oma eriala valikul edasises elus. Näeme loodavas keskkonnas võimalust noortel valida endale sobiv elukutse, säilitada huvi inseneri ameti vastu. Luues mitmekesist õpikeskkonda, soovime luua ka üksmeelsemat ning sõbralikumat sotsiaalset keskkonda, kus noor saab uusi teadmisi nii õpetatava aine, kui iseenda kohta. Kontakt iseenda ning oma võimete tundmine aitab kaasa terve mina-pildi kujunemisele. Uue ringi ja IKT lahenduste loomine võimaldab ka lõiminguid formaal- ja mitteformaalõppes.

 

Rohkem informatsiooni juba peagi! 

Aitäh, meid toetamast!

 

Eesti Noorsootöö Keskuse projekt 
Varaait 15

MALERINGI KAASAJASTAMINE

 

Projekti eesmärgiks oli muuta maleklass kaasaegsemaks ning võimalusterohkemaks erialaseks õpikeskkonnaks, mis võimaldaks sisukamat ja põhjalikumat õpet huviringide lastele, põnevamaid lõiminguvõimalusi formaalharidusega ja valmidust male valikaine läbiviimiseks projekti partneri Kesklinna Kooliga. 

 

Alates 2015 aastast on taas Viljandi Huvikoolis tegutsemas malering. Läbi õppeaasta käiakse võistlemas erinevatel võistlustel: kohalikul tasandil ja vabariiklikel võistlustel. 3 aastat on toimunud male lõimingutunnid Viljandi Kesklinna Kooliga. Sel õppeaastal on tehtud 96 lõimingutundi I kooliastme õpilastele. Koostöö on andnud põnevaid kogemusi nii Huvikoolile kui ka pakkunud põnevat väljundit formaalhariduses. Lõimingutundidest on Kesklinna Koolil arenenud soov pakkuda II ja III kooliastmes valikainena male tundi, kasutades meie maleklassi võimalusi. Enne projekti kirjutamist olid maleklassis kasutuses elementaarsed õppevahendid - nupud, lauad, kellad. Edasise arengu jätkumiseks oli vajalik laiendada ja kaasajastada õpimeetodeid. Lähtusime õpilaste arenguvajadustest. Malelitsents Chessbase 15 - Starter Package, interaktiivne projektor koos sülearvutiga annavad võimalusterohkuse valida õpilastele põnevaid kaasaegseid õpiprotsesse ja strateegiaid. Peale osapoolte on teistel ringidel võimalus kasutada loodud tingimusi. 

 

 

 

Meie täname!

 

 

 

KIK PROJEKT - VILJANDI HUVIKOOLI LOODUSAVASTUSLAAGER

 

      

 

Laagrist osavõtnutel avanes võimalus saada vahetu kogemus talu keskkonna eluolust. Programmi "Päev talus" käigus tutvuti koduloomadega, õpiti selgeks isas-ja emasloomade nimetused ning õpiti loomadele toitu valmistama vanade tööriistadega. Saadi ülevaade hobutööristadest ja oli ka võimalus proovida erinevaid talutöid. Kõik see andis võrdluskogemuse linna-ja maakeskkonna erinevustest. Programmi "Vägi puudes ja taimedes" läbides sai osaleja rikkaliku kogemuse puude ja taimede ökoloogilisest tasakaalust. Samuti said osalejad aimu samblikest, taimeliikide määramisest maitsmise abil. Õpiti selgeks, millised on mürgised taimed ja uuriti jälgede järgi määrama uruloomi.

 

    

 

Tutvuti Läti vabas looduses elavate imetajate liikidega, omandades teadmisi looduse mitmekesisusest ja selle kaitsmise vajadusest. Lastele väga meeldis olla konkreetses keskkonnas, sest nad said aru Eesti-Läti looduskeskkonna erinevustest ja sarnasustest. Osalejad said võrrelda looduspargis kogetu põhjal Eesti ja Läti faunale iseloomulikke metsloomi ja linde. Lisaks tutvuti ürgorule iseloomulike maastikega. Osavõtjad said mitmekülgse teadmistepagasi laagris kogetu põhjal taluelust ja koduloomadest ning Ligatne looduspargi külastusest ülevaate metsloomadest- ja lindudest ning inimmõjust ökoloogilise tasakaalu mõjutajana. Lastele väga meeldis see, et nad õppisid oma teadmisi seostama ja ka kohapeal kasutama. Tänu projektis osalemisele kasvas kindlasti osavõtjate keskkonnateadlikkus. 

 

Täname KIK'i projekti toetamise eest!