Mõned näited 2021/2022.a Rohelise kooli programmi raames tehtust: 

22.09.21 korraldasime ajaloo suurima üleilmse kodanikualgatuse Maailmakoristuspäeva raames ka ise säärase sisuga ürituse ja ühtlasi autovabapäeva kooli personalile. Üleskutse läks tervele kooliperele nii Stuudiumi, kodulehe kui FB lehe kaudu. Kokku osales Viljandimaalt aktsioonis 8 kooli ja 3 lasteaeda. Huvihariduse esindajatest Huvikool ainsana. Üleskutse kaudu sotsiaalmeedias kaasasime ka kogukonda tervikuna ega piiritlenud koristama tulijaid vaid meie organisatsiooni liikmelisusega. Aktsioonil osales u 50 õpilast ja kümmekond lähiümbruse elanikku.

Lisaks kooli ümbruskonnale ja seikluspargi alale kaardistati prügi olukord ka kõrval olevates parkides ja – tänavatel. Kokku korjasime prügi 60 l ja ümbruskond sai taaskord veidi puhtamaks ja rohelisemaks. Leidus kasutatud maske, pakendi jääke, plastikupudeleid, suitsukonisid, kommi- ja nätsupabereid, toidukarpe ja muud pisiprügi. Kuid mitte ainult – lapsed leidsid ka suure koguse vakstut. Kurb aga tõsi, kooliümbrusest sai leitud ka mitu huuletubaka karpi, mis oli mõtlemapanev ning tekitas üritusele ka sotsiaalse nüansi.

Igaüks saab anda panuse planeedi heaks ja üritust kordame „Teeme ära" kampaania raames ka kevadel 2022.a

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3084044131878351&set=pcb.3084044681878296

********

25.11.21 Kadripäeva tähistamine

Tõime laste teadlikkusse traditsioonide jätkumise ning kostüümide valmistamise läbi taaskasutuse.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3138807599735337&set=a.1527033384246108

 

********

26.11.21 pidasime vabas õhus rongkäiguga oma 75-ndat sünnipäeva järgides keskkonnasõbralikke korraldusmeetmeid - kasutamata ühtki transpordivahendit paiskamata keskkonda heitgaase. Pidu peeti energiasäästlikult Huvikooli hoovil, valgusallikateks esialgu päikesevalgus ja seejärel kohalikult küünlavabrikult annetusena saadud defektiga küünlad ja laternad. Nõud olid biolagunevad ja taaskasutatavad. Ürituse korraldus andis selgelt sõnumi levitada ja kinnistada ideed ressursside kokkuhoiust ja jäätmetekke vähendamisest ürituste korraldamisel.

Selline suurürituse korraldamine maja väliselt annab ressursside ja kulude kokkuhoiu, aitab energiat säilitada, kohalikke tooteid kasutada (küünlad, tort), tarbimise ja jäätmete vähendamine hoiab kokku kulutusi. Esmapilgul võib näida, et keskkonnasõbralikkuse printsiipide järgimine toob lisakulutusi, kuid pikas perspektiivis see siiski vähendab neid – ürituse infot levitada ja kutseid saadeti vaid läbi digivahendite, seeläbi kasutati vähem prinditud materjale, vähem tekitatud jäätmeid.

Keskkonnale sõbralikku üritust organiseerides näitasime, et Viljandi Huvikool hoolib jätkusuutlikust arengust ning oma tegutsemisega motiveerisime ka teisi vastutustundlikke otsuseid langetama.

Kajastus: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3143801245902639&set=pcb.3143802855902478

********

07.01.2022 ehk talvisel koolivaheajal külastasime Tartu loodusmaja. Koolitasime õpetajaid, arutlesime, jagasime kogemusi, tegime plaane. Kõik meie kooli huviringid saatsid väljasõidule oma esindajad – õpilased, kes teevad kaasa ka Rohelise kooli töögrupis, on aktiivsed ja kaasamõtlevad. Õpilased olid eri vanusegrupis 7-16. Sedalaadi väljasõidud on õpilaste seas populaarsed ja grupid täituvad kiiresti. Uudistati rohelist talveaeda, käsitleti taimede eluringi teemat ja vaadeldi loomatuba. Väljasõitu toetas Kultuurkapital projektiga „Huvikooli lapsed targemaks kogemusõppekäikude läbi". Samuti toetas väljasõitu SA Keskkonna investeeringute keskus.

Kajastatud: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3180305018918928&set=pcb.3180305372252226

 

 

**************

Aprill/mai 2022 kogusime kokku kangajääke ja osalesime varjevõrkude punumise aktsioonis. Keskkond sai läbi taaskasutuse veidi puhtamaks ja koolina saime anda panuse Ukraina sõjaolukorda.

Kajastatud: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3261076677508428&set=a.1527033384246108

*********** 

Saime toetuse Kultuurkapitalilt väljasõiduks Pernova Loodusmajja, sest Pernova loodusmaja töötajatel on laialdased teadmised loodusainete lõimumiste kohta teiste valdkondadega ning meie õpetajatele ideede andmiseks, kuidas Rohelise kooli tegevusi sidustada muu õppetööga. Väljasõit toimus 26.04. koos õpilasaktiivi ja loodushuviliste Huvikooli lastega. Eesmärk oli leida hariduslikke lahendusi täiendamaks oma õppeprogramme ning leidmaks uusi suundi ja heade praktikate näiteid (loodusõppe valdkonnas).

Õppekäigul osalesid kõigist ringidest õpilased, kes oma valdkonnaalaste teadmiste põhjal suudavad oma ringi esindada. Sedasorti õppekäigud aitavad kaasa nutika, tegutsemisjulge, loova ja ennast juhtiva isiksuse kasvamisele.

 

*********

12.05.2022 võtsime osa aktsioonist „Teeme ära". Kevadiste talgutööde raames riisusime, korjasime prügi, istutasime lilli. Lisaks lastele oli seekord appi tulnud ka hoolekogu ka lapsevanemaid. Koos tegemisest saadi positiivseid emotsioone ja kokku korjati ligi 100 liitrit prügi, mille koht ei ole kohe kindlasti looduses. Õpetajad käisid lastega nii Posti tänava parkides, Uueveski treppidel, kooli kõrval tänavatel, Kesklinna kooli ja seikluspargi alal. Hea meel oli tõdeda, et prügi kogus oli väiksem kui eelmistel aastatel, mis annab märku, et on kinnistunud teadmine, et "prügi koht on prügikastis".

Kajastatud: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3284884798460949&set=a.1527033384246108

*********

05.06.2022.a Keskkonnapäeva raames pidasime oma iga aastast õppeaasta lõpuüritust „Üks tore päev meie õuel"  samuti vabas õhus. 

Esitlesime eri ringide taaskasutusest inspireeritud töid, esitlesime aasta jooksul õpitut ning meisterdasime lastega kohapeal töötubade raames.

 

***********************

20-22.06 korraldasime Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse „Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse huvikoolide looduslaagrite" toel Männiku metsatalus Looduslaagri Huvikooli loodus- ja tehnoloogiasuuna lastele.

Laager sisaldas õppepäeva Tipu looduskoolis, väljasõitu Orioni Tähetorni, maastikumänge, lõkkeõhtuid, ellujäämiskursust metsas. Laagri eesmärgiks on loodusliku elukeskkonna mitmekesisuse kogemine. Laagri tulemusena soovitakse lastele kinnistada uusi keskkonnasõbralikemaid tarbimisharjumusi. Laagri õppeprogramm oli 3-päevane. Õppetöö toimus erinevates rühmades ja väljasõidul õpiti tundma ümbritseva keskkonna elurikkust ja looduse mitmekesisust. Laagrit viisid kohapeal läbi 4 Huvikooli õpetajat, ringi juhendajat.

Peame looduslaagri korraldust õnnestunuks, sest laager sai rahalise toetuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 2716,50 eurot ning oli osalejate seas populaarne.

Kajastatud: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3321866664762762&set=pcb.3321867668095995

--------------------------

Õppeaasta jooksul on saanud harjumuseks paljudel ringidel pidada mõni õuesõppetund – lauluring, kunstiring, malering. Õuesõppe tund rikastab laste hakkama saamise võimet, annab vaheldust tavatunnile, arendab pedagoogilisi oskuseid, avardab silmaringi ning on tervisliku mõjuga. 

Kunstiring õues 

Pillilaager õues (seikluspargi - ja looduse helid)

 

Maleringi tund õues

 

Kooli õues on meil elurikkuse peenrad, mis on aastaaegade vaheldudes eri sisuga ning selle eest hoolitseb terve koolipere. Peenar sisaldab nii maitsetaimi kui lilli. 

2021.a suvel toimus Viljandi Huvikooli kui Rohelise Kooli looduslaager Kivi Turismitalus

Teemad olid valitud pidades silmas õppeaastaks valitud Rohelise Kooli teemasid- elurikkus ja loodus; transport; kooliõu; toit. Soovisime laagri käigus tutvustada noortele ka teisi Rohelise Kooli teemasid, et õpilastel oleks valikut, millega järgmisel õppeaastal süvendatult tegeleda.
 

Laagri käigus tutvustatid Kivi Turismitalus ja selle läheduses looduse mitmekesisust ja võimalusi. Tutvustati looduses toimuvate protsessidega, toiduahelaga, uuritakse ja õpiti tundma ökoloogilist tasakaalu, mille tulemusena said õpilased paremini aru elurikkuse olulisusest ning oskavad suurema tõenäosusega teha sellest lähtuvalt keskkonnasäästlikke otsuseid.

2022/23.õ.a jätkame Rohelise kooli tegevustega. Üheks eesmärgiks on õuesõppe suunda arendada ning süvendada teadmisi õuesõppe traditsioonidest ja pedagoogilistest alustest Eestis sidudes need oma maja huviringidega. Praktilise väljundina soovime luua väliõppeklassi.

Rohelise Kooli teemadest lähtuvalt jätkame oma huviringides säästlike ja keskkonnasõbralike väärtuste edastamist ja kinnistamist. uvikoolis saadud oskuste ja teadmiste rakendamist looduskäitumises.

*************

Toimetaja: ELERIN LAURIMÄE

 

Viljandi Avatud Noortetuba esitas meile väljakutse, et teha #viljandipuhtaks. Võtsime selle ülesande sombusele ilmale vaatamata vastu ning tulemused on siin:

Kokku korjasime kambapeale näiteks 1181 suitsukoni, sealjuures peaaegu pooled neist KLK võimla ja tehnoloogiamaja lähedusest.

Õpetaja Kristiina tõdes, et oleks pidanud suurema koti prügikorjele kaasa võtma!

Kõik, kes korjel käisid, tegid seda umbes tunnikese ning väga kaugele oma algpunktist ei jõudnud keegi, sest prügi mis loodusesse ei kuulu oli väga palju.

Mine ka korjele!